feed-image

آمار بازدید

 امروز امروز3662
 دیروز دیروز6358
 این هفته این هفته16950
 این ماه این ماه100001
 تا به حال تا به حال4723527
شناسه خبر:11018 سه شنبه, 10 آبان 1390 09:50 چاپ نسخه چاپی
پست الکترونیکی ارسال به دوستان
قوانین و مقررات مهم مربوط به جانبازان

قانون حالت اشتغال:

به استناد این قانون مصوب 30/6/72 و آئین‌نامه اجرائـی آن بــه شمــاره 9866/ت245هـ مصوب 2/7/73 و برابر مفاد آن جانبازان بالای 25% از کار افتاده کلی، با تائید کمیسیون پزشکی بر اساس نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت برابر با یک فرد شاغل در دستگاه‌های دولتی از حقوق و مزایای مربوطه بر خوردار می گردند.

حق پرستاری:

به استناد تبصره 4 قانون بودجه سال‌های 78- 79 و80و همچنین قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، حق پرستاری مشمول آندسته از جانبازان 50% به بالا و اعصاب و روان و شیمیائی حاد می‌گردد که برابر تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد لازمست از آنان پرستاری و مراقبت به عمل آید.میزان حق پرستاری با توجه به میزان نیاز به مراقبت بر مبنای حداقل حقوق و مزایای کارگری (قانون کار) و ضرایب تعیین شده توسط سازمان امور جانبازان پرداخت می‌گردد.

واگذاری خودرو:

بنا به مصوبه هیئت محترم وزیران در تاریخ 15/12/78 و آئین‌نامه اجرائی قانون واگذاری خودرو به شماره 10131/ت22893هـ مورخ 16/3/79 به جانبازان بالای 50% برای یکبار یکدستگاه خودرو واگذارمی‌گردد بر اساس این قانون شرکت ایران خودرو موظف گردیده، سالانه 4000دستگاه خودرو پیکان، سهمیه جهت جانبازان در نظرگرفته و تحویل نماید. مطابق اصلاحیه قانون، 40% تخفیف از قیمت کل و60% تسهیلات (وام) از منابع بودجه کشوری به جانبازان تحویل می‌گردد.

بیمه عمر و حوادث:

بازماندگان جانبازان متوفی که سن آن‌ها حداکثر70سال باشد و فوت آن‌ها ناشی از خودکشی نباشد بر اساس مصوبه شمــاره 47698/ت20126/هـ مورخ 17/7/78 مبلغ000/000/30ریال توسط شرکت بیمه ایران پرداخت‌خواهدشد. همچنین به بازماندگان جانبازانی که بر اثر حادثه دچار نقص عضو یا از کارافتادگی کلی گردند مبلغ سی میلیون ریال (000/000/30) و در صورت نقص عضو جزئی ضریبی از مبلغ سی میلیون ریال پرداخت‌خواهدشد. و برای جانبازان بالای 50% مبلغ غرامت فوت و حادثه 50 میلیون ریال می‌باشد.

کمک معیشت:

به استناد قانون بودجه سال های 1381- 1380به آن دسته از جانبازان بالای 50% از کار افتادگی کلی مبلغی به عنوان کمک به هزینه‌های زندگی و مایحتاج ضروری پرداخت‌می‌گردد.

بیمه تکمیلی:

کلیه جانبازان دارای درصد از کار افتادگی ناشی از جنگ تحمیلی و انقلاب اسلامی و نیز خانواده جانبازان 25% و بالاتر بر اساس بندج ماده 37 از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/79 به شرح زیر تحت پوشش بیمه تکمیلی قرارگرفته و از مزایای آن بهره‌مند می‌گردند. ماده 37 بندج قانون برنامه سوم «تامین100% هزینه بیمه‌همگانی و مکمل جانبازان و درمان خاص آن‌ها توسط دولت»

مناسب سازی محیط و اماکن عمومی:

ماده193 بندج – ارتقاء سطح کیفی و کمی خدمات توانبخشی مناسب‌سازی محیط و اماکن‌عمومی و استفاده رایگان از آمبولانس جهت جانبازان70% قطع‌نخاعی.

مسکن جانبازان:

ماده 139 بندج از ق- ب – س در خصوص جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر اعطای تسهیلات بانکی جهت خرید و یا ساخت مسکن با حداقل کارمزد و اقساط بلند مدت خواهد بود.

ماده 141 – به‌منظور حمایت از ایثارگران و جانبازان دولت مکلف است مشکل مسکن آنان را تا پایان برنامه پنج ساله سوم به طور کامل حل‌نماید.

آمـوزش:

بند (ب و ج ) از ماده 152 قانون برنامه سوم توسعه اذعان می دارد:

جانبازان بالای25% به طور کامل از پرداخت کامل شهریه در دوره های شبانه و دوره‌های خاص معاف بوده و همچنیـن فرزنـدان جانبازان 25% به بالا که عدم تمکـن مالـی آن‌ها حسب مورد به تائیـد دستگاه‌های ذیربط میرسد از پـرداخت شهریه معاف می‌باشند.

معافیت از خدمت نظام وظیفه:

به مشمولان نظام وظیفه دارای شرایط خاص بر اساس مقررات اعطای امتیازات ویژه مصوب سال 75 و متعاقباً با پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح و تائید مقام معظم رهبری در تاریخ 30/7/80به شماره 23/14/201/م/4ن که برای سه سال دیگر تمدید گردید امتیازات زیر به مشمولان جانباز اعطاء می‌گردد.

1- یکی از فرزندان جانباز 40% و بالاتر

2- کلیه مشمولان جانباز بالای 15%

قانون پرداخت حقوق و مزایا به جانبازان بسیجی:

به موجب ماده 175 قانون استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آندسته از جانبازان بسیجی و وظیفـــــه که به سبب آسیبهای وارده قدرت ادامه خدمت را از دست می‌دهند (در صورتی که مشمول قانون حالت اشتغال قرار نگیرند)از حقوق ماهانه بر خوردار می‌گردند. (این قانون اجرا نمی گردد).

قانون تسهیلات استخــــدامی و اجتماعی جانبــــازان ‌انقلاب‌اسلامی مصوب 31/3/74:

ماده 4- کلیه دستگاه‌های مشمول این قانون مکلفند حسب درخواست جانبازانی که تا تصویب این قانون در خدمت آن دستگاه بوده‌اند فقط برای یکبار نسبت به اعاده به خدمت آنان اقدام نمایند.

ماده 6- دستگاه‌های مشمول این قانون مکلفند ضمن افزودن مدت خدمت در جبهه و مدت معالجه جانباز ( براساس استعلام از مراجع ذیربط) به حداکثر شرایط سنی مجاز جهت ورود به دستگاه مدت مزبور را بدون پرداخت کسور بازنشستگی از هر نظر جزو سنوات خدمت قابل قبول بازنشستگی محسوب نمایند.

ماده 7- بمنظور بهره‌برداری مناسب از نیروی کار و حفظ شوون جانبازان، دستگاه‌های مشمول این قانون مکلفند از خدمات ایشان در مشاغلی که متناسب با وضعیت جسمی و روانی آنان بوده‌استفاده نمایند.

ماده 8- دستگاه‌های مشمول این قانون مکلفند حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ قانون نسبت به تبدیل وضعیت استخدامی جانبازان غیر رسمی خود حسب درخواست آنان وپس از احراز شرایط گزینش به استخدام رسمی، ثابت یا عناوین مشابه اقدام نمایند.

ماده9- میزان کسر ساعات کار کلیه جانبازان با توجه به نوع و درصد جانبازی و کاهش توانائی آنان در آئین نامه اجرایی این ماده مصوب هیأت وزیران پیش بینی شده است.

- آئین‌نامه اجرای مواد 9 و 11 موضوع چگونگی اجرای مواد مذکور را نسبت به کسر ساعات کار جانبازان مستخدم دستگاه ها و چگونگی محاسبه آن به عنوان اضافه کار، افزودن بر مرخصی و یا سنوات خدمتی روشن می نماید.

ماده10- واحدهای غیردولتی مشمول قانون کار در صورت استفاده مستخدم از کسر ساعت کار از پرداخت حداقل پنجاه درصد(50%) حق بیمه کارفرمایی شاغلین خود و در صورت عدم استفاده از کسر ساعت کار، از حداقل پنجاه درصد(50%) سهم مزبور معاف هستند و دولت مکلف به پرداخت حق بیمه فوق خواهد بود.

ماده11- میزان ساعات کار افراد شاغل در دستگاه‌های مشمول این قانون که عهده‌دار پرستاری و مراقبتهای ویژه جانبازان می گردند( بنابر رای کمیسیون پزشکی بنیاد ) تا حداکثر نصف ساعات کارهفتگی مقرر با استفاده از مزایای کامل قانونی تقلیل خواهد یافت0

ماده12- به‌منظور ارتقای سطح دانش و آمادگی جانبازان جهت تصدی مشاغل مناسب، کلیه دستگاه‌های مشمول این قانون مکلفند ضمن فراهم آوردن امکانات لازم برای آموزشهای کوتاه مدت، با ادامه تحصیل جانبازانی که در استخدام دارند تا پایان تحصیلات دانشگاهی به صورت ماموریت آموزشی تمام وقت یا نیمه وقت موافقت نمایند.جانبازان یاد شده از کلیه حقوق و مزایای مربوط بهره‌مند خواهند شد.

- آئین‌نامه اجرایی ماده 12 مصوب 2/8/78 هیأت وزیران موضوع ماموریت آموزشی جانبازان دانشجو و حفظ پست سازمانی آن‌ها وخدمت دو برابر مدت آموزشی برای استفاده کننده و حداکثر میزان ماموریت آموزشی را مشخص         می نماید.

ماده13- دستگاه‌های مشمول این قانون مکلفند در اعطای تسهیلات رفاهی، اجتماعی و اقتصادی که واگذار می‌نمایند یا می‌توانند زمینه اعطای آن را از سوی دستگاه‌های دیگر فراهم آورند جانبازان را در اولویت قراردهند. (نحوه و میزان تسهیلات در آئین نامه اجرائی مصوب هیأت وزیران پیش بینی شده است).

ماده14- کلیه دستگاه‌های مشمول این قانون مکلفند به‌منظور رسیدگی هر چه بهتر به جانبازان انقلاب اسلامی، یکی از واحدهای تحت نظارت مستقیم بالاترین مقام اجرایی دستگاه را موظف به رسیدگی به امورجانبازان نمایند.

ماده15- آندسته از جانبازان انقلاب اسلامی که بنا به تشخیص کمیته تخصصی متشکل از نمایندگان بنیاد مستضعفان و جانبازان و بنیاد شهید انقلاب اسلامی به دلیل ضایعات ناشی از جانبازی فوت می نمایند«شهید» محسوب شده و خانواده و افراد تحت تکفل آنان طبق ضوابط تحت پوشش بنیاد شهید قرار        می گیرند.

ماده16- بنیاد مجاز است کمیسیونی را بنام کمیسیون رسیدگی به شکایات جانبازان تشکیل و حسب مورد نسبت به رسیدگی به شکایات جانبازان از عدم اجرای صحیح این قانون در دستگاه مربوطه اقدام نماید.

ماده17- آن دسته از جانبازانی که قبل از تصویب این قانون اشتغال به کار یافته یا اعاده به خدمت شده یا در سازمان دیگر به نحوی از انواع استخدام مشغول به کار شده یا خواهند شد نیز مشمول این قانون موظفند نسبت به تطبیق وضعیت آنان با موارد پیش‌بینی شده در این قانون و پرداخت کلیه حقوق و مزایای مربوط اقدام نمایند.

ماده 18- کلیه دستگاه‌ها مکلف به احتساب یک مقطع تحصیلی بالاتر از نظر امتیازات شغلی و سایرامتیازات مقرر در قوانین و مقررات مربوط برای جانبازان اقدام و حقوق و مزایای آنان را مطابقت نمایند.

ماده19- کلیه دستگاه‌های مشمول این قانون موظفند با مرخصی استعلاجی جانبازانی که به تأئید کمیسیون پزشکی بنیاد رسیده باشد موافقت نموده و نسبت به پرداخت حقوق و مزایای کامل آن‌ها اقدام نمایند.

 

آئین‌نامه اجرایی ماده 12 قانون تسهیلات مصوب 8/3/80 هیئت وزیران

خلاصه آئین‌نامه

با هدف ارتقاء سطح علمی و مهارت‌های شغلی جانبازان و تکلیف دستگاه‌ها مبنی بر اعزام مستخدم جانباز جهت طی دوره‌های آموزشی با حفظ پست سازمانی یا پست همطراز و پرداخت حقوق و مزایای مستمـــر وتسهیلات و مزایای بهره وری، عیدی، کمک‌های نقدی و غیرنقدی و تکلیف جانبازان استفاده‌کننده از ماموریت آموزشی مبنی بر پرداخت مزایای دریافتی درصورت عدم موفقیت در دوره آموزشی و یا اخراج با عذرغیر موجه از اهم مسائل آئین‌نامه مربوطه می‌باشد

آئین‌نامه اجرایی ماده 13 قانون تسهیلات مصوب 15/8/79

خلاصه آئین‌نامه

تامین مسکن جانبازان 25% به بالا، تهیه زمین یا واحد مسکونی به صورت اجاره به شرط تملیک برای 32000نفر طی برنامه زمانبندی شده پنج ساله با تـوافق بنیاد با توجه به سیاست های کلی کشور و تکلیف سازمان مدیریت برنامه‌ریزی کشور ( پیش‌بینی در لوایح بودجه) در هر سال با هماهنگی بنیاد و وزارت مسکن و بانک مرکزی جهت تخصیص وام مسکن جهت 16000نفر در سال با سود4% و تکلیف وزارت کشور و شهرداریها بر واگذاری بخشی از غرفه های میادین میوه و تره بار، بازارچه ها و کیوسکهای مطبوعاتی و تخفیف بهای بلیط هواپیما و قطار به میزان 50% و همراه جانباز با تشخیص بنیاد و تکلیف وزارت نیرو مبنی بر معافیت از پرداخت هزینه مصرفی برق جانبازان 50% به بالا تا 80کیلو وات ساعت در مناطق غیر گرمسیری و 100کیلووات در مناطق گرمسیری و50% تخفیف بهای حق انشعاب برای جانبازان 25% به بالا تا حد کنتور25 آمپر تک فاز برای یکبار و50% حق انشعاب آب برای یک واحد مسکونی متعارف برای یکبار و حق انشعاب گاز به طور رایگان برای جانبازان 25% به بالا تا حد کنتورG6   برای یکبار و اختصاص بخشی از ظرفیت تختهای بستری بیمارستان‌ها به جانبازان واختصاص سهمیه حج و زیارت سالانه تا هزار نفر با اولویت جانبازان بالای 50% واختصاص بخشی از ظرفیت دوره های آموزشی فنی و حرفه‌ای از سوی وزارت کار به جانبازان، اولویت واگذاری زمین و بذرو کود و غیره جهت کشاورزی واختصاص یک خط تلفن ثابت برای جانبازان25% به بالا و خط همراه به جانبازان 50% به بالا خارج از نوبت و اختصاص بخشی از ظرفیتهای سالنهای ورزشی به جانبازان از سوی سازمان تربیت‌بدنی و اختصاص5% از ظرفیت استخدامی دستگاه ها به جانبازان ازامتیازات و اهم موضوعات آئین‌نامه می‌باشد.

آئین‌نامه اجرایی قانون حـالت اشتغال:

اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و قضات مشمول این آئین‌نامه هستند، از تاریخ تصویب قانون (30/6/72) حقوق حالت اشتغال مشمولان این آئین‌نامه همانند مستخدمان شاغل همطراز تعیین می‌گردد و همواره از دو گروه یا درجه بالاتر از گروه یا درجه استحقاقی استفاده می نمایند.

در صورت فوت جانباز قبل از رسیدن به سن بازنشستگی از تاریخ فوت تا رسیدن به سن بازنشستگی حقوق و مزایا یا مستمری دریافت می نمایند.

آئین‌نامه اجرای قانون نحوه بازنشستگی جانبازان:

کلیه دستگاه ها که مشمول این قانون می‌باشند در صورت درخواست کتبی جانباز به شرط داشتن بیست سال تمام خدمت قابل قبول از لحاظ بازنشستگی و سایر شرایط مندرج در این آئین‌نامه و تصویب شورای امور اداری و استخدامی به استثنای مشمولین قانون کار می توانند بازنشسته نمایند.

قــانــون حقوق والدین بازنشستـــــه و وظیفه و مستمری‌بگیر شهدا و جانبازان و مفقودین مصوب 20/9/67:

والدین شهدا و مفقودین و جانبازان در صورتی که در اجرای قانون استخدام کشوری استحقاق دریافت حقوق بازنشستگی یا وظیفه از کار افتادگی را داشته باشند مخیرند که از حقوق بازنشستگی، وظیفه از کار افتادگی مقرره براساس قانون استخدام کشوری برخور دار گردند.

قانون ایجاد تسهیلات لازم جهت صدور پروانه کسب مصوب13/12/68:

وزارت بازرگانی مکلف است با رعایت بند 8 ماده 54 قانون نظام صنفی نسبت به صدور پروانه کسب جانبازان که دارای محل کسب ملکی یا اجاره‌ای می‌باشند اقدام‌نماید. مشمولین این قانون نبایستی دارای شغل دیگری بوده و یا موافقت اصولی گرفته باشند.

تصویب نامه راجع به تسهیلات و تخفیف در بهای بلیط مسافرتهای هوائی داخلی‌وخارجی به خانواده درجه اول جانبازان قطع‌نخاع مصوب 13/4/72:

تسهیلات و تخفیفهای مقرر در بهای بلیط مسافرتهای هوایی داخلی و خارجی جانبازانی که به دلیل قطع نخاع یا درصد بالای معلولیت به تنهایی قادر به مسافرت نبوده و نیاز به مراقبت در طول سفر را دارند و بهای بلیط یک نفر همراه  (ترجیحاً از خانواده درجه اول ایشان).

قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مصوب30/11/67 مجلس شورای اسلامی:

به موجب این قانون وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فن‌آوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و کلیه سازمان هائیکه شمول قانون به آن‌ها مستلزم ذکر نام است موظفند40% سهمیه ظرفیت پذیرش دانشجویی خود را در رشته‌های کاردانی و کارشناسی و20% سهمیه پذیرش خود را در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری به جانبازان 25% و بالاتر و خانواده آن‌ها که بترتیب 75% از قبولی آخرین دانشجوی پذیرفته شده را در مقطع کارشناسی و 80% نمره آخرین قبولی را در رشته‌های کارشناسی ارشد و بالاتر به دست آورند اختصاص دهند.

برگرفته ازسایت بنیادشهید

 

Comments are now closed for this entry

نظرات

 
-1 +2 # عزیز 1392/07/07 16:04
چرا فقط جانبازان زیر 25% بااز تمام امکانات آموزشی .....محروم باشند بنده جانبازانی سراغ دارم که زیر 25% هستند ولی از هیچ امکاناتی برخوردار نیستند و صورتی که جانباز اعصاب و روان و شیمیائی هستند
 
 
-0 +2 # Guest 1392/06/19 17:25
لطفاً یک فکری هم برای جانبازهای که درصدی کمتر از 10 درصد دارند بکنید. گناه ما چیست که ترکش به جایی خرده که درصد کم دارد، باور کنید اگر یک وجب آنورتر بود درصدمن میشد 100%
 
 
-0 +4 # رضا 1391/12/12 17:20
خدا خیرتان دهدحل مشکلات جانبازان کم درصد را هم در سایت بذارین چگونه از بازنشستگی پیش از موعد برخوردار شوند
 
 
+0 # محمد رضا 1391/12/12 17:15
ایا اگر جانبازی بخاطر تعاملات روحی نتوانسته به کمیسیون پزشکی برود ایا حقش است که از ارفاق زودتر بازنشستگی بهرمند نگردد با20سال کار صادقانه والان دچار افسردگی شده است
 
 
+0 # نظر علیان مجید 1391/09/18 10:25
ایا سازمان ها و موسسات مالی دولتی می توانند بخشنامه ای مبنی بر استفاده اجباری 90روز از 180روز مرخصی های استفاده نشده در هنگام بازنشستگی را صادر نمایند . جانباز 30%
 
 
-1 +0 # قدرت اله اسکندری 1391/06/12 20:27
بنام خداوندبخشنده ومهربان احترامااینجانب جانبازدفاع مقدس قدرت الله اسکندری فرزندعلی با38ساله درسال1365در13سا لگی باتوجه به امرامام عزیزکه مولا ووولی امرمسلمین بودندبه جبهه رفتم ودرعملیات های کربلای1و2و4و5و8 ونصر4وبیت المقدس 2و6ومرصاد وتک دشمن درشلمچه بعداظهرقبول قطعنامه توسطامام وهمچنین پاکسازی ارتفاعات بوکان ازوجوداشرارحضور داشتم که بمدت 28 ماه 3بارمجروح شدم کهباراول نصرچهار ازدست راست وپای چپ وباردوم شکم وپای راست وکمروبارسوم دست چپ ووپهلوک جمعاخداققبول کنه 48عددتیروترکش به بدن حقیر خورده است که درپررونده جانبازی مستندات ان موجوداست وسال68کمسیون بنیادشهید25درصد جانبازی دادکهدرسال83بنی ادجانبازان 35درصدجانبازی اعلام نممودودرحالحاضر کارگرشرکت ابفاکرج بوده وناچارابرای تامین وامرارمعاش وبصورت 24ساعت کار 24ساعت استراحت مشغول کارمیباشم ودارایی 3فرزندکه پسراولم دانشجوی مهندسی صنایع دانشگاه دولتی سمنان بوده کهصورت مهمان درداشگاه خواجه نصیرتهران درس میخواند وپسردوم هم سال سوم دبیرستان استعدادهای درخشان تیزهوشان ودخترم دوم راهنماایی درس میخواند ودر50متراپارتما ن قدیمی که مال پدرم میباشدزندگی میکنیم وهمسرم نیزخواهرشهیدمیب اشد.وتاکنون بغیراز2تایکمیلی ون وام ازبنبادچیزی دیافت نکرده ام یعنی هروقت درخواستی داشتم تعلق نمیگیرد نتیجه ان بوده .حقوق نمیگیرم اخه با35درصدازکاراف تادگی کی میتونه کارکنه من که 13ساله بودم جبهه رفتم واین حال وروزم هست چرابایدشرمنده زن وبچه ام کنید اگرسالم هستم چرا35درصدازکارا فتادگی دادیدبه همین عزای اقام امام حسین (ع)واقام ابالفضل (ع)شکایت همهههتون رومیکنم به پهلوی شکسته خانم زهرا(س)واگذارمی کنم تون ازشماکه مسئول بررسی هستیدتارئیس جمهور.تاحالاتوا نستم کارکنم محتاج نامردجماعتنباشم شرمنده زن بچه ام باشم امادییگه ازپس مخارج زندگی ام برنمیام یک چیزمیخام درخواستم گدایی نیست بررسی کنید چرابه من هیچ چیزی تعلق نمیگیرهشرکت اب وفاضلاب شرکت غیردولتی هست زبق قانون سوم توسعه ومن براساس قانون کاربما حقوق میدن حق من اگراینه بگیدکه بدانم همین چون ادمهایی با20و15درصدازبن یادحقوق میلیونی میگیرن امامن حتما من جانبازاین مملکت نیستم به امیددیدار.قدرتا لله اسکندریجانباز35 درصدازکارافتادگ ی کلی بسیجی28ماه جبهه 3بارسابقه مجروح شدن درسن13سالگی اعزام به جبهه باافتخار سربازروح الله وفدایی سیدعلی
 
 
-0 +1 # سلیمان جهاندوست 1390/12/14 13:54
بنده جانباز 20درصد هستم و هفت ماه پیش مشمول از کار افتادگی شده ام اما تا کنون هیچگونه حقوق و مزایایی دریافت نکرده ام
 
 
-0 +1 # حبیب الله نورزهی جانباز 25% شماره 1104002518 1390/11/29 20:44
سلام خسته نباشید بنده شش سرعایله دارم که سه نفرانها به بیماری تالاسمی ماژور مبتلا می باشندوخودم نیز حدود 13تا14 تکه ترکش داخل سر دارم وبیشتر وقت ها از خارش سررنج می برم برای بیماری فرزندانم هیچ مزایا یی دریافت نمی کنم
 
 
-0 +1 # جانباز 50 درصد 1390/11/16 20:49
با سلام وعرض ادب . من نمیدانم فرق ما جانبازان که همه چیزمان در راه اهداف مقدس انقلاب گذاشتیم وعند الزوم آنچه که از ما مانده باز تقدیم میکنیم با کارگر یا کارمند که 20 یا 30 سال خدمت میکند در پایان با مراسم تشکر وتقدیر پاداش سنوات خدمت به آنها تقدیم میکنند وبه ما سنوات ندهند آیا دیگر جانباز ملال آور است یا همسر وفرزند دیگران عزیزتر از همسر وفرزندان این قشر بدبخت جامعه هستند بخدا روز قیامت نمیتوانین پاسخ گو باشین پس بزارین دعای خیر این قشر وخانواده آنها پشت سرتان باشد نه ....؟ پیگیر حق ما باشید . با تشکر جانباز 50 درصد
 
 
+0 # عباس رجبی توکل 1390/08/30 18:10
بنده دارای سه برادرم که دوتن از آنها به سربازی رفته ویکی ازآنها به صورت بسیجی به جبهه اعزام وجانباز 45درصد اماچون به صورت داوطلب به جبهه رفته وجزءنیروهای مسلح نیست اینجانب رابرای معافیت سه برادری رد کردند خواهشمندم حقوق این قشر مظلوم را مطالبه کنیدباتشکر
 
 
+0 # جعفری فرزند جانباز 1390/08/25 18:20
با سلام به برادر مجتهد عزیز و جانباز جنگ
از شما که قلم به دست گرفته ای و به وسع خودتان مطالب جالب حقوقی برای کلیه ایثارگران کشور مطلب می نویسی بسیار بسیار ممنون و سپاسگزاریم .
2- قوانین به روز که ذر سال 90 تصویب شده هم بیاورید .
ای کاش سایت بنیاد شهید کشور که متولی اصلی
ایثارگران کشوراست اینگونه مطالب را مینوشت
یا از شما یا دیگر ایثارگران تحصیل کرده استفاده میکرد .!!!؟؟؟
پیشنهاد :
سایت فاش نیوز و جانباز نیور و بنیاد شهید
به خاطر این همه تلاش برادر مجتهد از وی
که از جانبازان بزرگوار این کشور است طی مراسمی تقدیر و تشکر به عمل آورند .
 
 
+0 # وفا 1390/08/24 19:43
عطایش را به لقایش بخشیدیم یکی بیاید از ما بگیرد که آنقدر سیر شده ایم که خوشی زده زیر دلمان
 
 
+0 # خسرومحمدی 1390/08/20 19:11
جانباز 40 درصد ارتش عمل جراحی انجام داده ام ولی هزینه های انرا نمی دهند بنیاد هم گوید هزینه با سازمان بیمه وبازنشتگی ارتش است سازمان هم میگوید چیزی برای ما نیامده است معلوم نیست مسعول کیست
 
 
-0 +1 # جانباز ی از خوزستان 1390/08/17 07:30
تصویب قانون آسان است اجرای قانون مهم است 30 سال است جانباز 50% هستم مگر چقدر ازعمرم باقی است که دنبال قانون بدوم 30سال به سختی گذشته وهیچ کس نگفته کجا مجروح شده ای
 
 
+0 # جانباز 1390/08/16 19:49
اقای مجتهدزمانی که دربنیادبودیدبای دازاین کارهامی کردید!نه بعدازمرگ سهراب!!! اجرکم عندالله...
 
 
+0 # جانباز 30% 1390/08/15 16:47
این قوانین واقعا برای جانبازهاست ؟؟؟؟؟؟؟
5% ان هم اجرایی بشه ما دعا گوییم!!!!
 
 
+0 # حمیدرضا 1390/08/14 13:53
بسم رب الشهدا باسلام دستتان دردنکند.
 
 
+0 # حسینى 1390/08/13 14:48
متاسفانه باید قوانین را به خودشان آموزش دهیم سائد افاقه گردد 
 
 
+0 # جانباز 1390/08/13 14:37
خیلى ممنون از اطلاع رسانى در خصوص قوانین و مقررات بنیاد
انشاالله اجرا شود