شناسه خبر : 39682
شنبه 07 آذر 1394 , 14:47
اشتراک گذاری در :
عکس روز

اساسنامه انجمن جانبازان نخاعی ایرانیان

اساسنامه انجمن جانبازان نخاعی ایرانیان

فصل اول – کلیات واهداف
ماده 1                                                           
نام سازمان مردم نهاد مورد، نظر انجمن جانبازان نخاعی ایرانیان است که در این اساسنامه به لحاظ رعایت اختصار " انجمن " نامیده می شود .
ماده 2
نوع فعالیت :  کلیه فعالیتهای انجمن غیر سیاسی و غیر دولتی بوده و در موضوع با رعایت کامل قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و این اساسنامه فعالیت خواهد نمود.
ماده 3 : محدوده فعالیت انجمن در سطح ملی است.
ماده 4 : محل اصلی انجمن در استان  تهران – شهرستان تهران –به نشانی : شهرک محلاتی مجتمع نخل واقع است ودر صورت لزوم می تواند پس از کسب مجوز از مرجع صدور پروانه برابر مقررات درسایر نقاط داخل یا خارج کشور شعبه یا دفتر نمایندگی ایجاد نماید.
ماده 5 : تابعیت انجمن تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و کلیه اعضای آن التزام خود را به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارند.
ماده 6 : مدت فعالیت انجمن از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود می باشد.
ماده 7 : دارایی اولیه انجمن اعم از منقول و غیر منقول مبلغ 10/000/000 ریال می باشد که از سوی هیات موسس تماماً پرداخت شده و در اختیار انجمن قرار گرفته است.
ماده 8:  هیات موسس انجمن اشخاصی هستند که برای تهیه مقدمات تشکیل، قیام نموده اند و بعد از تأسیس تحت عنوان موسس مسئولیتی نخواهند داشت.


ماده 9:

اهداف انجمن عبارتند از :
الف : کلیات
- حمایت از حقوق و شاٌن و کرامت جانبازی وگسترش و اشاعه فرهنگ دفاع مقدس وایثارگری، ارتقاءسطح سلامت جسمی، روحی و روانی جانبازان نخاعی و جلوگیری از افزایش آسیب دیدگان جنگی.

ب  :روش اجرای هدف

  - شناسایی جذب و مشارکت دادن جانبازان نخاعی در جهت اهداف انجمن – شناسایی، جذب و مشارکت دادن نیروهای مستعد و معتقد به اهداف انجمن – تلاش و پیگیری جهت تحقق مطالبات بحق جانبازان نخاعی – مطالعه وارزیابی و اجرایی کردن قوانین موضوعه کشور جهت دفاع و تحقق حقوق جانبازان نخاعی.
 - بررسی و مطالعه مشکلات و مسائل جانبازان نخاعی جهت پیشنهاد و تصویب قوانین مورد نیاز توسط مراجع ذیربط.
 - ارائه پیشنهادات و راهکار اجرائی جهت تحقق قوانین مربوط به جانبازان نخاعی به سازمانها و نهادهای ذیربط.
 - شناسایی و جذب کمکهای مردمی و غیره نقدی و اعتبارات مصوب و بکارگیری آن جهت نیل به اهداف انجمن.
 - پیگیری و احقاق حقوق و موضوع جانبازان نخاعی از مراجع و منابع بین المللی و دولتها و شرکتهای مشارکت کننده در جنگ تحمیلی.
 - تلاش، همکاری و تشریک مساعی در زمینه اقدامات صلح جویانه با سازمانهای بین المللی و تشکلهای صلح طلب و معلولین جنگی به  منظور پیشگیری از وقوع جنگ و خونریزی در راستای جلوگیری ازافزایش آسیب دیدگان جنگی.
- اهداف و برنامه های انجمن مغایرتی با قوانین موضوع نداشته و هماهنگ وهمسو با اهداف و برنامه های کشور تعیین، تدوین و اجرامی گردد و کلیه مسئولین و اعضاء آن ملزم به رعایت آن می باشند.
- چنانچه اجرایی نمودن مواردی از اهداف نیازمند کسب مجوز از دستگاههای خاصی باشد "اقدام" پس از کسب مجوز صورت می گیرد.

ماده 10: شرایط عضویت:
   1 - فرد براساس قوانین موضوعه کشوری و لشکری جانباز نخاعی شناخته شود . 

  2 -  پذیرش اساسنامه   

  3 -  پرداخت حق عضویت  

  4 -  موافقت هیاًت مدیره

   انواع عضویت: رسمی ، کسانی که دارای شرایط عضویت باشند، ایشان دارای حق رای وکاندیداتوری هستند.

غیررسمی ،  کسانی که فاقد شرایط عضویت باشند و لیکن می توانند در پیشبرد اهداف مثمر ثمر واقع شوند. ایشان فاقد حق رای و کاندیداتوری هستند و حق عضویت پرداخت نمی کنند.


ماده 11 :  ارکان انجمن عبارتند از :
1- مجمع عمومی
2- هیأت مدیره
3- مدیر عامل
4- بازرس


ماده 12 :

مجمع عمومی موسس همان هیات موسس بوده و وظایف ذیل را دارا است :
1- انجام اقدامات اولیه برای تاسیس.
2- تهیه طرح اساسنامه و تصویب آن.
3- انتخاب اولین مدیران و بازرسان انجمن.
تبصره : تصمیمات مجمع عمومی موسس با اکثریت دو سوم آراء حاضرین با تایید مرجع صدور پروانه و دستگاه تخصصی اتخاذ و رسمی می شود.


ماده 13: مجمع عمومی عادی :
مجمع عمومی متشکل از کلیه اعضاء می باشد و عالیترین مرجع تصمیم گیری است که به صورت عادی یا فوق العاده تشکیل می گردد.


ماده 14:
مجمع عمومی عادی سالانه در بهمن ماه تشکیل خواهد شد. جلسه با حضور نصف به علاوه یک اعضاء در بار اول رسمیت یافته و با حضور هر تعداد از اعضاء در بار دوم تشکیل و رسمی خواهد بود.
تبصره : 1- اکثریت لازم جهت اتخاذ تصمیم مجمع عمومی عادی "نصف به علاوه یک" آرا حاضرین در جلسه رسمی مجمع می باشد مگر در خصوص انتخاب مدیران یا بازرسان که با رای اکثریت نسبی خواهد بود. در صورتی که در دعوت نخست، اکثریت حاصل نشد، جلسه دوم به فاصله حداقل 10 روز تشکیل و باهر تعداد اعضای حاضر، جلسه رسمیت خواهد یافت.
تبصره 2: مجمع عمومی عادی ممکن است به صورت فوق العاده در هرزمان به تقاضای هیات مدیره یا بازرس ها یا به درخواست یک پنجم اعضاء – در صورتی که هیات مدیره یا بازرس ظرف مدت 20 روز به درخواست اعضا مبنی بر برگززاری مجمع عمومی عمل ننماید – تشکیل می گردد.
تبصره 3- دعوت برای مجمع عمومی عادی از طریق درج آگهی در روزنامه کثیر الانتشارحداقل 10 روز وحداکثر 40 روز قبل از برگزاری مجمع و با دعوت کتبی صورت می پذیرد.
تبصره 4- روزنامه کثیر الانتشار برای درج آگهی ها "روزنامه جمهوری" می باشد.

 ماده 15 : وظایف مجمع عمومی عادی
1- انتخاب هیأت مدیره و بازرسان ( اصلی و علی البدل . . . )
2- استماع و رسیدگی به گزارش هیات مدیره و بازرس ( ها )
3- تعیین خط مشی کلی انجمن؛
4- بررسی  و تصویب یا رد پیشنهادهای هیات مدیره؛
5- تصویب تراز نامه و بودجه انجمن،
6-  تعیین روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی ها ودعوتنامه ها،
7- عزل اعضای هیأت مدیره و بازرسان،
8- تعیین حق عضویت،
9- تصویب انتشار نشریه.


ماده 16: مجمع عمومی فوق العاده:
مجمع عمومی فوق العاده با شرایط زیر تشکیل خواهد شد .
1- بادرخواست اکثریت اعضای هیات مدیره یا بازرس؛
2- با درخواست یک پنجم اعضاء در صورتیکه هیات مدیره یا بازرس ظرف مدت 20 روز به درخواست اعضاء مبنی بر برگزاری مجمع عمومی عمل ننماید.
تبصره 1- اکثریت لازم جهت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده بار اول همان شرایط مجمع عمومی عادی می باشد و در بار دوم با حضور بیش از یک سوم اعضاء که  حق رای دارند تشکیل می گردد.
تبصره 2- تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با آرای دو سوم اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

 

ماده 17:

وظایف مجمع عمومی فوق العاده :
1- تصویب تغییرات اساسنامه
2- بررسی و تصویب یا رد انحلال
3- تغییر در میزان سرمایه
4- انحلال قبل از موعد
5- هرگونه تغییر در ماهیت

 

ماده 18:

مجامع عمومی توسط هیات رئیسه ای مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره می شوند.
تبصره 1: اعضای هیات رئیسه نباید از بین کاندیداهای هیات مدیره و بازرسان باشند و با اعلام قبولی نامزدی خود در مجمع عمومی انتخاب خواهند شد.
تبصره 2: رئیس هیات مدیره، رئیس هیات رئیسه مجمع عمومی خواهد بود مگر اینکه موضوع عزل یا انتخاب هیات مدیره باشد.
تبصره 3: مجامع عمومی عادی، عادی فوق العاده و فوق العاده با نظارت وزارت کشور برگزار می شود.

ماده 19 : هیات مدیره:
انجمن دارای هیات مدیره ای مرکب از 5 نفر اصلی و دو نفر علی البدل خواهد بود.
تبصره1: جلسات هیات مدیره با حضور بیش از نصف اعضا رسمیت یافته وتصمیمات متخذه با اکثریت آرا حاضرین معتبر خواهد بود.
تبصره 2 : شرکت اعضای هیات مدیره در جلسات ضروریست و غیبت هریک از اعضا بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی تا 5 جلسه متوالی یا 3 جلسه متناوب در طول سال در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود.
تبصره 3: دعوت از اعضای هیات مدیره می بایست حداقل 15 روز قبل از تشکیل جلسه به صورت قانونی انجام پذیرد .

 

ماده 20:

در صورت استعفا یا فوت یا سلب شرایط از هریک از اعضای هیات مدیره یا بازرس، عضو علی البدل برای مدت باقیمانده هیات مدیره یا بازرسی بجای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد نمود .
در صورتیکه تعداد هیات مدیره یا بازرسی به هردلیل کمتر از تعداد اعضاء اصلی شود و ورود اعضاء علی البدل نیز موجب تکمیل آن نشود، انتخابات مجدد مجمع عمومی حسب مورد به صورت عادی یا به صورت فوق العاده درمهلت قانونی جهت تکمیل تعداد با قیمانده اعضا برگزار خواهد گردید.


ماده 21:

هیات مدیره علاوه بر جلساتی که بطور مرتب و حداقل ماهی 5 بار تشکیل می گردد بنا به ضرورت با دعوت کتبی یا تلفنی رئیس یا نایب رئیس تشکیل جلسه فوق العاده خواهد داد.
تبصره : نحوه تشکیل جلسه فوق العاده بموجب آئین نامه داخلی است که به تصویب هیات مدیره خواهد رسید .
 

ماده 22 :

اعضای هیات مدیره در اولین جلسه ای که بعد از انتخابات شدن تشکیل می دهند از بین خود یک نفر رئیس و یک نفر نایب رئیس و یک نفر خزانه دار انتخاب خواهند نمود. حدود اختیارات آنها را اساسنامه یا آیین نامه ای که به تصویب مجمع عمومی اعضاء خواهد رسید مشخص می نماید.
تبصره 1: هیات مدیره موظف است پس از تعیین سمتها، حداکثر تا یک هفته از بین خود یا خارج، یک نفر را به سمت مدیر عامل انتخابات نموده و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین کند.
تبصره 2: مدیر عامل نمی تواند در عین حل رئیس هیات مدیره باشد مگر با تصویب سه چهارم اعضای مجمع عمومی.
تبصره 3 : هیات مدیره در هر موقع می تواند افراد فوق الذکر را از سمت های مذکور عزل کند.
تبصره 4 :هیات مدیره در صورت لزوم می تواند سمتهای دیگری برای سایر اعضاء هیات مدیره تعریف نماید.
 
ماده 23 :
هیأت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب خواهد شد. انتخاب مجدد اعضای هیأت مدیره برای دوره های بعدی بلامانع است.ماده 24 :

هیات مدیره نماینده قانونی انجمن بوده و وظایف و اختیارات آن در چارچوب اساسنامه به شرح ذیل می باشد:
حفظ و حراست اموال منقول و غیر منقول، رسیدگی به حسابها، پرداخت دیون و وصول مطالبات، اجرای مصوبات مجامع عمومی، افتتاح حساب در بانکها طی انجام تشریفات قانونی، تعقیب جریانات قضائی و اداری و ثبتی در کلیه مراحل قانونی در محاکم، تعیین حکم و تعیین وکیل و عزل آن، قطع و فصل دعاوی از طریق سازش ( مصالحه ) و در صورت اقتضاء تفویض و واگذاری تمام یا قسمتی از اختیارات خود به هر شخصی دیگر اعم از حقوقی یا حقیقی با حق توکیل و سایر وظایفی که بر اساس اساسنامه به هیات مدیره واگذار گردیده. به طور کلی هیات مدیره می تواند هر اقدام ومعامله ای را که ضروری بداند در مورد نقل وانتقال اموال منقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی می باشد پس از تصویب مجمع به نام انجمن، انجام دهد .
همچنین هیات مدیره موظف است ماه قبل از پایان تصدی خود از مجمع عمومی عادی به منظور انتخابات هیات مدیره و بازرس جدید دعوت نماید. هیات مدیره قبل از درج آگهی در روزنامه کثیر الانتشار باید دستور کار مجمع عمومی، زمان و مکان برگزاری و فهرست اسامی اعضاء را به تایید مرجع صدور پروانه برساند و حداقل 40 روز قبل از پایان تصدی خود نتیجه انتخابات را به مرجع صدور پروانه اعلام نماید .
تبصره 1: جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد این اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام در باره آنها در صلاحیت خاص مجمع عمومی اعضاء است، هیات مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور مشروط به رعایت حدود اهداف و اساسنامه را دارا می باشد.
تبصره 2 : هیات مدیره پس از تصویب می تواند در انجام معاملات ویا پرداخت هزینه های جاری انجمن تا مبلغ 10000000 ریال بدون تصویب مجمع عمومی راساً اقدام نماید.

 

ماده 25 :

انجمن دارای 2 نفر بازرس اصلی 2 نفربازرس علی البدل می باشد. که در مجمع عمومی عادی با رای کتبی و برای مدت یک سال انتخاب می گردد. انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است.

 

ماده 26 :

اشخاص ذیل نمی توانند به عنوان بازرس انتخاب شوند.

1-کسانی که به علت ارتکاب جرم و به موجب حکم قطعی دادگاه از حقوق اجتماعی کلاً و یا بعضاً محروم شده باشند.

2-مدیران و مدیر عامل انجمن.

3- اقربای سببی و نسبی مدیران و مدیرعامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم.

4-همسر اشخاص مذکور در بند 2.

 

ماده 27 :

وظایف بازرس به شرح زیر است:

بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی و تهیه گزارش برای مجمع عمومی.

2-مطالعه گزارش سالانه هیئت مدیره اعم از مالی و غیر مالی و تهیه گزارش عملکرد برای اطلاع مجمع عمومی.

3-گرارش هرگونه تخلف هیات مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی.

4-اظهار نظر کتبی درباره صحت صورت دارایی، عملکرد و مطالب و اطلاعاتی که هیات مدیره و مدیران در اختیار مجمع عمومی گذاشته‌اند.

5-سایر وظایفی که اساسنامه و قوانین و مقررات موضوعه به عهده بازرس قرار داده است.

تبصره: بازرس می تواند بدون داشتن حق رای در جلسات هیئت مدیره شرکت کند.

 

ماده 28 :

بازرس می تواند در هر موقع، هر گونه رسیدگی و بازرسی را در مورد عملیات انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوطه را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد و در صورت لزوم تقاضای تشکیل جلسه فوق العاده مجمع عمومی را بنماید.

 

ماده 29 :

هیئت مدیره مدیر عامل و بازرسان تا زمانی که جانشین آنها از سوی مجمع عمومی انتخاب نشده‌اند در مسئولیت خود باقی خواهد بود.

ماده 30 :

مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی انجمن است و در حدود اختیاراتی که از طرف هیات مدیره و اساسنامه به وی تفویض می گردد نماینده محسوب شده و از طرف انجمن حق امضا دارد.

تبصره 1: عزل مدیر عامل از اختیارات هیات مدیره می باشد که باید مستند و مدلل باشد.

تبصره 2: دوره تصدی مدیر عامل از مدت مسئولیت بیشتر نخواهد بود و لیکن انتخاب مجدد او طبق مقررات این اساسنامه بلامانع می باشد. مدیرعامل در صورت انقضا مدت تصدی موظف است تا تعیین جانشین وظایف محوله را انجام دهد.

تبصره3: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور با امضای مدیر عامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار، با امضای رئیس هیئت مدیره و با مهر انجمن معتبر خواهد بود.

 

ماده 31 :

مدیرعامل، مجری مصوبات مجمع عمومی و هیات مدیره بوده و دارای اختیارات و مسئولیت های ذیل می باشد:

1-نمایندگی قانونی در مراجع رسمی و نهادها و در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی.

2-استخدام و عزل و نصب کارکنان در حدود ضوابط و مصوبات و با تصویب هیئت مدیره.

3-نگهداری دارایی اموال، حساب ها ، اسناد و دفاتر موسسه.

4-اعمال اختیاراتی که به صورت موردی یا مقطعی از جانب هیات مدیره به وی تفویض شده باشد.

5-ارائه پیشنهادهای لازم در زمینه گسترش بهبود و هماهنگی در فعالیت ها، به هیئت مدیره جهت ارائه به مجمع عمومی.

6-تهیه پیش نویس آیین نامه های مورد لزوم جهت طرح و تصمیم گیری در هیات مدیره.

7-نظارت و ایجاد هماهنگی در فعالیت شعب نمایندگی ها و دفاتر پس از طی مراحل قانونی.

8-پیشنهاد برگزاری جلسه مجمع عمومی فوق العاده با ذکر علل موجه برای تصویب به هیات مدیره.

9-انجام سایر وظایف و اختیاراتی که طبق اساسنامه و قوانین و مقررات مربوطه به مدیر عامل محول شده یا بشود.

 

ماده 32 :

حقوق و مزایای مدیرعامل به وسیله هیئت مدیره تعیین می شود.

در صورت که مدیر عامل از اعضای هیئت مدیره نباشد بدون داشتن حق رای می تواند در جلسات هیات مدیره شرکت نماید.ماده 33: بودجه انجمن از طریق ذیل تاًمین می شود:
   1- کمکهای مردمی - حق عضویت اعضاء.    

   2- کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و    
   غیر دولتی  داخلی و خارجی با رعایت ضوابط.


ماده 34 :
 انجمن مکلف است درآمد و هزینه ها را در دفاتر قانونی ثبت و شرح بیلان آن را همراه با گزارش عملکرد اجرایی، حداکثر تا دو ماه پس از پایان هر سال مالی به مرجع صدور پروانه ارائه نماید. چنانچه مرجع مذکور در طول سال حسب مورد درخواست گزارش مالی یا اجرایی نماید انجمن موظف به ارایه آن است.

تبصره 1- هیائت مدیره مکلف است نسبت به افتتاح حساب بانکی در یکی از بانکهای رسمی اقدام نموده و کلیه در آمدهای حاصله سالانه را مطابق اساسنامه صرف اهداف و وظایف نماید و وجوه مازاد برهزینه های جمعیت را در همان حساب نگهداری نماید. چنانچه وجوهی مازاد بر هزینه های انجمن موجود باشد در همان حساب نگهداری نمایند.

تبصره 2- سال مالی انجمن مطابق با سال شمسی بوده و همواره به پایان اردیبهشت ماه ختم می شود به استثناء سال مالی اول که از بدو تاسیس لغایت اسفند ماه همان سال خواهد بود. کلیه مدارک، پرونده ها و مکاتبات در دفتر مرکزی انجمن نگهداری می شود.

تبصره3- مکاتبات رسمی انجمن با امضای مدیرعامل صورت می پذیرد.

تبصره4- مصوبات و صورتجلسات هیات مدیره در دفاتر مخصوصی به ترتیب تاریخ، ثبت و به امضای اعضای ذیربط خواهد رسید.

 

ماده 35:

هیات مدیره مکلف است هرگونه تغییر یا اصلاح اساسنامه را به مرجع صادرکننده پروانه فعالیت اعلام نماید و در صورت موافقت مرجع صدور پروانه به تصویب مجمع عمومی رسانده و نتیجه آن را برای انجام تشریفات اداری ثبت، به مرجع صدور پروانه اعلام نماید.

 

ماده 36:

هیات مدیره مکلف است تغییرات نشانی اعم از محل، شماره های تماس و پست الکترونیکی و دیگر موارد مشابه را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت اعلام نماید.

 

ماده 37:

انجمن دارای سربرگ مهر و یا آرم مخصوص خواهد بود که متن آن با تصویب هیات مدیره و برابر مقررات تهیه خواهد شد. هیات مدیره مکلف است نمونه سربرگ مهر و آرم تهیه شده را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت ارسال نماید.

تبصره- هیات مدیره در حفظ و حراست از مهر و آرم مسئولیت قانونی دارد.

 

ماده 38:

انحلال: در صورت انحلال انجمن مجمع عمومی فوق العاده حداقل 3 نفر را به عنوان هیات مدیره تصفیه انتخاب و این هیات موظف خواهد بود پس از رسیدگی به حساب ها و تصویه بدهی ها و وصول مطالبات باقیمانده و تعیین دارایی مسلم اعم از منقول و غیر منقول دارای انجمن را به تصویب مجمع عمومی فوق العاده برساند. هیات مذکور موظف است نتیجه را به مرجع صادرکننده پروانه فعالیت ارائه نماید.

تبصره1: مجمع عمومی فوق العاده موظف است دارایی سازمان را پس از انحلال که با نظارت مرجع صدور پروانه به یکی از سازمان های مردم نهاد با موضوع فعالیت مشابه تعیین می گردد واگذار نماید.

تبصره2- تصفیه امور مربوط به انجمن بر طبق مفاد اساسنامه و قوانین موضوعه صورت خواهد پذیرفت.

تبصره3- هیات تصفیه از بین خود یک نفر را به عنوان مدیر تصفیه انتخاب می نماید.

تبصره4- مدیر تصفیه موظف است یک نسخه از گزارش تصفیه را به مرجع صدور پروانه و ثبت شرکت ها ارائه نماید.

 

ماده 39:

چنانچه فعالیت های مندرج در اهداف این اساسنامه نیازمند کسب مجوز خاص از سایر دستگاه های دولتی باشد انجمن موظف است نسبت به کسب مجوز مورد نظر اقدام نماید.

 

ماده 40:

به مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است بر اساس آیین‌نامه ذیربط تاسیس و فعالیت سازمان‌های مردم نهاد و عمومات قانون تجارت عمل خواهد شد.

 

ماده 41:

این اساسنامه مشتمل بر 3 فصل و 41 ماده و 34 تبصره در نشست مورخ .............. مجمع عمومی موسس به تصویب رسید.

 

 اسامی اعضاء هیأت موسس
ردیف   نام و نام خانوادگی                           سمت
1       حسن     ابو طالبی                          مدیر
2       محمود    غیاثی                               رئیس هیاًت مدیره
3      حسین    اسرافیلی                          نایب رئیس هیاًت مدیره
4      سیدمحمد   مدنی                            خزانه دار
5      فاضل      شایسته نیا                        عضو اصلی هیاًت مدیره
6       عنایت ا...  آطاهریان                          علی البدل هیاًت مدیره
7      شکرا...  وفایی مهر                           علی البدل هیاًت مدیره
8     محسن   نجمی صادق                       بازرس اصلی
9      محسن   صادقی                              بازرس علی البدل

                                                                                                        

** دانلود اساسنامه انجمن جانبازان نخاعی  «اینجا»

** دانلود فرم عضویت در انجمن جانبازان نخاعی «اینجا»

کد خبرنگار: 17
تلگرام
اینستاگرام
توییتر
خدا کمکتان بکند . معلومه خرجتون از سایر جانبازان جدا کرده اید . بهتر نبود سایر جانبازان هم در امر خیرتون شریک میکردید ...
کار دشمنان رو راحت کردن!
تفرقه، فرافکنی!!!
وگرنه نیازی به این همه تشریفات و بند و ماده نبود.
اصلأ به چه کار آید؟!
...
درخصوص پاداشت بازنشستگی جانبازان قطع نخاعی کی پرداخت میشه سال ۶۰ جانباز شدم
بنام خدا
با سلام وتحیات الهی
دوستان عزیز . شما سر خط بندهاتون جانبازان نخاعی چرا فقط نخاعی والله ما به ترکش وگلوله نگفتیم شما بندنمون را اصابت بکن بجز نخاعمون بنظر بنده اگر نام مبارک جانباز حالا با هر مجروحیتی باشد شایسته تر است ..؟
با تشکر جانباز 50 درصد جنگ تحمیلی
حفظ وارتقا نخاعی وکرامت انسانی او این نبود که ازچوانی در انزوا قرار گیرد خانواده اش از مصیبت او مستاصل شوند اگر به مراکز درمانی رفت با بی مهری با او برخورد شود حتی از ویلچر پرت شود مونیتور بر فرقش کوبیده شود ااز ورود به اسایشگاه منع شود اسایشگاه او شبانه تخلیه ونگهداری او مورد شک وتردید قرار گیرد ازسفر وتفریح باز بماند باسم خادم بنیادبه بیماری ناشی از دفاع پوزخند بزند ولی چه فایده نخاعی باید بسوزد شماخیال کردید دوران نقاهت فقط به حقوق بود حفظ کرامت انسانی از همه چیز مهمترست حفظ روحیه وشان ومنزلت او بر تمام ثروتهای عالم شرف دارد ولی حیف که صم بکم عمی فهم لا یعقلون
راز عدم موفقیت انجمن در احقاق حقوق پایمال شده جانبازان نخاعی به شکل جدی و اساسی ماده ۲ اساسنامه انجمن است:
رعایت قوانین حکومت به شکل کامل!
دفاع از حقوقی که بر مبنای اصل آتش به اختیار نباشد محکوم به شکست است.
با سلام خدمت شما عزیزان خواهش میکنم بفرمایید بعد از تکمیل فرم کجا بفرستم و یا به کی تحویل بدم ؟ جانباز نخاعی از استان گلستان
علیکم سلام به خاطر خداکمکم بکنید با نوزده ترکش برام درصد نزدندتمام مدارک راطبق ذوابط دارم فقط می خواهم خدمت حضرت اقا رهبر عزیزمان برسم فقط باحضرت اقا درددل بکنم دستتان را می بوسم
سلام. نائب رئیسی جانبازان نخاعی آقا اسرافیلی محترم؟
خواهشمندم به این نکته مهم توجه وتامل داشته باشید ۱-اینکه جانبازان
را جدا کرده و گروه خاص ویا تشکل خاص ویا انجمن خاص ؟و مثل
قبیل و تابعه تک.تک. گردید. و حالا فرض جانبازان نخاعی شرایط خاص
دارند درست ورئیس آگاه از قوانین دارند شما بزرگوار و الان پلاک ویژه
خودور دارند.و طرح ترافیک تردد. و همین سهمیه بنزین ۲۰۰هزار لیتر؟
اما آقا اسرافیلی محترم؟ آیا به فکر نکردین که عده ای هم در این وا دی
بدون تشکل و یا گروه خاص جا می ماند که نه سرپرستی ونه رییس مثل شما. دارند .و بنیادشهید هم که بی تفاوت و بی مهری عدم تکریم
و این عده جانبازانی هستن از ۲۵درصد وبالاتر تا ۴۹درصد.و از نظر درد
و رنج مستمر بیمار. حاد مثلا ازکارافتاده کلی وحالت اشتغال بنیاد ولی
وقتی مراجعه به بنیاد میکنند چون تک.تک وبدون گروه خاص و یا تشکل
هستن و به نوعی تنها تنها وبنیاد هم توجه نمیکند.
نه پلاک ویژه خودور میدهند.نه طرح ترافیک تردد. نه سهمیه بنزین؟
البته شما خوب میدانی که طبق قانون ۲۵درصد وبالاتر واجد شرایط
هستن اما متاسفانه ؟ کسی صدای این عده از جانبازان را نمی شنوند
آقای اسرافیلی محترم البته کاملا ناتوان و جسمی و حرکتی هستن مثال
عمل قلب باز جراحی کرد.و مشکلات رود ای دارد. و جراحی پای چیپ
و باطری قلب دارد. و مشکل عروق و و رم پا و دعا رقم دیگر
ولی متاسفانه اصلا بنیاد خودش هم نمیداند مشکل جسمی حرکتی یعنی کدام جانبازان و بنیاد شهید جانباز قطع نخاع را جسمی حرکتی
میداند. حالا آقا اسرافیلی محترم عزیز آیا از اینکه قشر معزز جانبازان
تک.تک. و گروه .گروه جدا جدا نمی کردین بهتر نبود ؟آیا این جفا و ظلم
به ماها که هم واجد شرایط قانون وهم ناتوان زمین گیر صددرصصددرصد وهم ۲۵درصد وبالاتر و قانون حق حقوق قاعل شده
ولی متاسفانه همان که جز گروه خاص مثلا نخاع نیستیم و تک تک و
رها شده فقط اسم جانباز ازکارافتادکلی حالت اشتغال بنیاد و کاملا
ناتوان و واقعآ بدون خودور فلج و زمین گیر میشوند ولی متاسفانه
نه پلاک ویژه تعلق میگیرد نه طرح ترافیک میدهند. و بنز ین هم که
معلوم نیست؟ به بسیاری ازجانبازان ظلم وجفا شده ودر شرایط
سخت دشوار و طبق قانون باید طرح ترافیک و آقا اسرافیلی محترم
آیا نمی شد قشر معزز جانبازان همه باهم باشیم وشما رئیسی محترم
همه جانبازان باشید واقعآ جفا و ظلم در ظلم به عده ای از ۲۵درصد وبالاتر تا زیر ۵۰ شده و چون مثل جانباز نخاع و غیر تشکل نداریم
از ۹۹ درصد مزایا محروم مانده؟ حداقل یک کمک به ما کنید آقا اسرافیلی محترم عزیز پلاک ویژه خودور جانبازی و بنزین هم
کمک کنید این ظلم جفا دین دارد به داد مظلوم برسید حق قانون
طرح باید بدهند و ده ها مورد قانون خاص محروم مانده ایم و
و متاسفانه مسئولان ومدیران بنیاد شهید فقط عدمتکریم


سلام از انجمن نخاعی جانبازان انتظار داریم که با امدن وامید ریس بنیاد شهیدجناب اوحدی تا دربو دن ما این پاداش بازنشستگی را بایمان اجرا کنید از مرز ۴۱سال عبور کردیم دیگر جای برای ماندن ندارد
سلام از انجمن نخاعی جانبازان انتظار داریم که با امدن وامید ریس بنیاد شهیدجناب اوحدی تا دربو دن ما این پاداش بازنشستگی را بایمان اجرا کنید از مرز ۴۱سال عبور کردیم دیگر جای برای ماندن ندارد
با سلام خدمت یاران بی مزد منت عزیزان فاش نیوز که چندین سال است که دفاع از حق رزمندگان وایثارگران. کمر همت بسته اید عزیزانی چون جناب مولائی اقای دهقان نزاد دکتر نوروذی گرامی وهمه دست اندر کاران محترم فاش نیوز شما می دانید که چهل سال ازجنگ گذشته واگر همت ودلسوزی شماها نبود در برنامه ششم پنج.سالهاسمی ا ز ما نمی برد من مدت هفت سال در خط مقدم. ودر تمام. عملیاتهای بزرگ.وغرورافرین دوشبدوش عزیزان سپاهی بسیج دلاور به عنوان یک ارتشی عاشق انقلاب مملکت با دشمن تا دندان.مسلحبعثی جنگیدم وبه گذشته خود افتخار می کنم.چند.با مجروع شدم ولی عشق به وطن حاضر به ترک.خط نشدم در برنامه ششم که شماها زحمت ان را کشیدید در کمیسیون پزشکی شرکت کردم واز اعصاب روان چندین سال رنج می بردم ودر اثر موج انفجار گوشم اسیب دیده بود مجروح شناخته شدم در قانون.همین دورا می خواستن چون در اثر خراب شدن سنگرم پنج مهره کمرم.ودست راستم اسیب شدید دید حالا همین اعصاب روانم وگوشم جواب ان نیامد وشرمند ما اول خدا وبعد شما را داریماز شما خواهش می کنم دنبال پرونده بگیزید چ
با سلام بقیه چون دو سال است که پرونده ام ازاصفهان به تهرا فرستاده شماره ملی من.128772266خا خیرتان دهد
باسلام به مسؤلین محترم بنده براثرموجگرفتگی وکم شنوایی وهمراه باصوت گوش همیشگیی که همه موردتاییدکمیسیون بدو وعالی قراگرفته وهنوزبعد۴۱سال تحت پوشش بنیادقرانگرفتم .تورابه حضرت عباس (ع)بدادمان برسید .درضمن یه سری ازمسؤلین بنیاد ازخدابی خبرند خیلی بدباجانبازان واقعی که دنبال حق وحقوق نبودن تازمانی که حتی نه توان تهیه دارودرمان رادارندنه توان پرداخت کرایه خونه ونه تامین معاش زندگی فقط اگروسعتان میرسد بخاطررضای خدا پیگیرکارماهم باشید تازجرمان چندبرابرنشود فقط دردناشی ازجنگ تحمیلی راداشته باشیم (من ا...التوفیق)
با سلام
از سال ۶۶ تا الان کنترل اعصاب و ادرار و مدفوع را ندارم . و در اثر موج گرفتگی پا و دست و لگنم بی حس است . در اثر تصادف آمبولانس در تهرانپارس سال ۶۶ تا الان مهره های کمرم آسیب دید و جراحی کردم . ولی هنوز درصد آن را به من ندادند.
سلام که تکلیف مشمولان دوران جنگ یادفاع مقدس معلوم می شوددیگربعضیهاعمرشان روبه پایان است توبه خدافکریشان باشید
باسلام. ای برادر جانباز عزبز. مگر من شما بخاطر. درصد پول. ماشین خانه رفتیم جنگ. عجله نکن بگذار از من شما واجب تر هست خیلی زحمت کشیدن تا مملکت مان پیروزی رسیده. اونی که می تواند حقشو جور دیگری میگیرد چطور با اخطلاس کردن یکشبه غیب میشود اگر تهتهش چیزی ماند. به من تو هم میرسد اگر خدا عمری داد 20 سال دیگر به من شما. نگاهی می شود خدا بزرگ است امید داشته باش توکل به خدا کردیم. الان هم توکل مان به خداست با خدا باش. صبر استقامت. دعا گوی همه عزیزان
همه مارویمان نمی شودواین کشورکاری کرده که همه دروغ بگویند وگرنه همه می گفتن اشتباه کردیم .
نظری بگذارید
نام خود را وارد نمایید
متن نظر را وارد نمایید
مقدار صحیح است
مقدار صحیح وارد کنید
بدون ویرایش از شما
آخرین اخبار
تبلیغ کانال فاش در ایتابنر بیمه دیفتح‌الفتوحصندوق همیاریخبرنگار افتخاری فاش نیوز شویدمشاوره و مشاوره تغذیه ویژه ایثارگرانسایت جمعیت جانبازان انقلاب اسلامیانتشارات حدیث قلماساسنامه انجمن جانبازان نخاعیبا خرید این کتاب نیروهای جهان را بیشتر بشناسیدlogo-samandehi