28 شهريور 1397/ ۰۹ محرم ۱۴۴۰
شناسه خبر : 55441
1397,پنجشنبه 22 شهريور12:55
اشتراک گذاری در:
عکس روز

امروز چه کسانی در حصرند؟!


امروز از هیجان کاذب عده ای جوان ناپخته و ساده لوح، موج سواری می گیرند، اما به جوش و خروش خون شهدای حرم که از مرزهای معنوی کشور بزرگ ایران در سرزمین های اسلامی صیانت می کنند ایراد می گیردند!

امروز چه کسانی در حصرند؟!

فاش نیوز -  گروهی از مسئولین دارند به ریش ایثارگران و جانبازان، به دردهای شبانه روزی جامعه ی مظلوم، به مشکلات درمان جامعه ایثارگر، به معیشت قطره چکانی آنها و به تمام زندگی این جامعه درد ورنج کشیده می خندند!

آنها در پشت پرده شان چیز دیگری می گذرد.
قلب های آنها برای ثروت اندوزی، آقازاده سالاری، برادر سالاری، خانواده سالاری، خویشاوند سالاری، گرفتن حقوق های نجومی و در کل، بیت المال خوری  وسازش با شیطان بزرگ،  طپیدن گرفته است.
آرمان انقلاب ،اصولگرایی ،فقر زدایی ،فرهنگ شهادت ،فرهنگ عاشورا برای ایشان شعار و بازی با احساسات پاکِ پاپتی ها می باشد.

ایشان پاهای زشت و پلید خود را روی بدن های مطهر شهدا، مجروحین، جانبازان، ازادگان و خانواده محترم شهدا گذاشته اند. پله های ترقی دنیوی را یکی یکی در محضر اربابان زر و زور و تزویر در دانشگاهای غرب که ثروتش آغشته به خون ملت های بیگناه و آزدای خواه  جهان بود پیموده و با شعار دروغین برای قشر های مظلوم ومحروم، درپی مکیدن آخرین قطرات خون انسان های پاک نهاد می باشند.

به قول خودشان افکار امام خمینی رحمت ا... علیه را در موزه گذاشتند!
مقام معظم رهبری را درحصر نگه داشته اند و با شعار تعامل با دنیا که دنیایشان منحصرا تشکیل شده از شیطان بزرگ "آمریکای جنایتکار، روباه مکار و حیله گر وفرتوت انگلیس (تفرقه بینداز و حکومت کن) و رژیم جعلی ومنحوس وکودک کش اسرائیل کثیف" می باشند.

شبهِ مخوف جنگ را به رخ ملتی می کشند که تمام تاریخ چند هزار ساله اش را مشغول دفاع از جنگ هایی بوده که به ناحق به این ملت بزرگ در طول تاریخ  تحمیل شده است.

مثل اینکه این ملت بزرگ در برابر زیاده طلبی های دیگران باید ذلیل باشد!

کسانی که پول خُردشان میلیارد است، چطور دغدغه نان شب دیگران و یا حق الناس را می فهمند؟

نسل دفاع مقدس و رهبری را در حصر قرار داده اند و شعار رفع حصر برای سران خوارج وفتنه گر سر می دهند.
امروز هم شهدای مدافع حرم و خانواده محترم آنها را به سُخره گرفته اند. گاه در فضای مجازی، گاه در روزنامه هایشان و حتی شعارهایشان، مدافعان حرم را جنگ طلب معرفی می کنند و بار دیگر حلقوم بریده شده جوان رعنا و مظلوم مدافع حرم را متهم می کنند که برای پول رفته اند..(جهاد کرده اند).
ایشان افکار پلید و پول پرستی خودشان را در پُسِ سلفی گرفتن با عجوزه پیر و ضد ایرانی و اسلامی پنهان کرده و ملت بزرگ ایران را یاوه گو می پندارند.

بُت شان غرب است و غرب زدگی ایده ال و آرمان شان.
از شعار آزادی سوءاستفاده ها کرده اند و
پیشرفت در هر زمینه ای را آزادی در بی بندباری زنان و ناموسان ایرانی می بینند و شعار ازادی حجاب سر می دهند.
اما به این سوال پاسخ نمی دهند، چرا در ۵۰ سال به اصطلاح کشف حجاب رضا خانی، ایران وجامعه ایرانی هیچ پیشرفت علمی، تکنولوژی .و اقتصادی و غیره نداشت.

امروز از هیجان کاذب عده ای جوان ناپخته و ساده لوح، موج سواری می گیرند، اما به جوش و خروش خون شهدای حرم که از مرزهای معنوی کشور بزرگ ایران در سرزمین های اسلامی صیانت می کنند ایراد می گیرد!

نرود میخ آهنین درسنگ...
ایشان معمولا به آخرت و جهان باقی اعتقادی ندارند چرا که جهان اول و آخرشان غرب است و غرب زدگی!


کد خبرنگار : 20


شهدای مدافع حرم     بُت     آمریکا     حصر                            
Reply
no
3
yes
1
سیدعلی تقی آبادی
1397/06/22 - 21:01
باسلام ای همرزم وهمدرد روز وشبم اقعاً عجب گفتی وحال بذاربقیه اش رومن که به اصطلاح جانباز70%بنیادشهیدو90%ارتش میباشم بگویم از دردو رنج خودم نمیگویم از دردورنح وگریه های شبانه همسروفرزندانم میگویم دوپسرم یکی بارتبه81وارد دانشگاه شریف وسال91رشته مکانیک فارغ والتحصیل شدپسردومم بارتبه600وارددانشگاه صنعتی وسال95فارغ والتحصیل شدوهیچیک ازپسرانم به استخدام دولت درنیامده سومین فرزندم دخترم درکنکورسراسری سال97شرکت ورتبه121راکسب واولویت اولش را دانشگاه فرهنگیان پردیس هاشمی نژادمشهدرشته دبیری ادبیات فارسی ونه تنها خودم که همه میگفتن شک نکنیدقبوله حال که نتایج آمده به لطف رذلترین آدمای که فقط خوی حیوانی دارند پذیرش نشده گفتم شایدازمصاحبه،پزشکی یاگزینش رد شده که کف نمره(70)بوده دخترم نمره همه رو(75)شده اولاً روی سخنم بامردمی که روی اهل کوفه روسفیدکرده اندببینیداز3فرزندیک جانباز70%یک نفرشان هم به استخدام دوایردولتی درنیامده وبعدروی سخنم با به اصطلاح دولتمردانست که روی هرنامردی راسفیدکرده انداگرخودکشی گناه نبودحتماً خودم رامیکشتم ولی ازشما دولتیان مجلسیان هیچی که به من وامثالهم نرسیده جز زخم وزبان ونیش وکنایه خدالعنت کندهمگیتان را ،لااقل بیائیدروی معاویه ویزیدراهرچندسفیدکرده این بیایین رویشان راسفیدترکنیدومن را اعدام کنیدتالااقل شاهداینهمه ظلم ازسوی شماتصمیم گیران که همه تصمیماتتان برای خانواده شهداء وجانبازان واقعی جزفلاکت وبدبختی وزخم وزبان نبوده فقط وفقط به فکرخودتان فرزندانتان و وابستگانتان بوده وهست وبه صغیروکبیرخانواده شهداءوجانبازان واقعی که پایه های میزوصندلی هایتان برروی خون شهداء ودست وپاهای بریده شده جانبازان قرارگرفته واصلاً خجالت هم نمیکشید تاًکیدمیکنم خدالعنتتان کندازوضع معشیت بگم ازوضعیت درمان بگم از وضعیت استخدام بگم از فروپاشی خانوادهابگم ازدردورنج وعذاب خودوخانوادهایمان بگم از بغض فرو داده همسروفرزندانمان بگم ازدرد وگریه های شبانه امان بگمازکجاش بگم که دربوق وکرناکنم که بابا لااقل یک کارمفیدی انجام دادین که ندادین همش شعارهای دروغین وفریبنده ،بازم برای بارسوم چهارم وهزارم میگم خدالعنتتان کندکه مخصوصاً درطول 5سال دولت پرزیدنت حسن فریدون یک آب خوش از گلومان پایین نرفته ودست آخرهم دلم خوش بودلااقل دخترم بارتبه121وارددانشگاه فرهنگیان میشه که اونم مسئول که نه روًسای مزدور وجانمازآبکش با پارتی بازی وگرفتن رشوه های کلان ازدیگران حق دخترم را پایمال کردندخداازتون نگذره که فکرنمیکنم به خداوروزرستاخیز ایمان داشته باشیدکه اگرمیداشتید باتوجه به رتبه دخترم دوست ودشمن اذعان داشته که صدردصدقبوله ولی شما بی وجدانها شماازخدابی خبران باپارتی وگرفتن رشوه حق مسلم دخترم راپایمال کردین لااقل درخلوت خودبه این باندیشیدکه تاریخ درباره نه تنها شما سنجیشیها که به اصطلاح نمایندگان وشمابه اصطلاح دولتیان چه خواهدنوشت وآیندگان چگونه قضاوتتان خواهندکرد مرگ برای شماها کمه شماها بایستی آنقدرزجربکشین که نه بندها که خداهم اززجرکشیدن شماها کیف کندبه امیدآن روزکه دیرنیست

Reply
no
3
yes
0
سیدعلی تقی آبادی
1397/06/22 - 21:07
سلام مجدد،یادم رفت گریزآخری که فرمودین منم اضافه کنم که واقعاً درست فرموده ای برادر کسانیکه درخصرواقعی هستندرهبرمعظم انقلاب وخانواده محترمشان وهمچنین خانواده شهداءی دفاع مقدس وشهداءی مدافعین حرم وخانوادهای جانبازان واقعی نیز درحصرندوبه اصطلاح دولت تدبیروامید واعیان واعوانشان درحال اسب تازی

نظری بگذارید
chapta

بدون ویرایش از شما
بیشتر...
آخرین اخبار
بیشتر...
معرفی کتاب

نقل مطالب سایت، فقط با ذکر منبع بلامانع است.

@ 2014 تمام حقوق مادی و معنوی برای پایگاه خبری تحلیلی فرهنگ ایثار و شهادت(فاش نیوز)،محفوظ می باشد.