25 آذر 1397/ ۰۸ ربيع الثاني ۱۴۴۰
شناسه خبر : 58200
1396,دوشنبه 07 اسفند16:21
اشتراک گذاری در:
عکس روز

دور زدن قانونی قانون در گیلان!


عیسی مرادبخش- درد دل یک جانباز ضایعه نخاعی با استاندار گیلان

جناب آقای سالاری استاندار محترم گیلان!

  خواهشمندم به مشکلات جانبازان بالای 50 درصد رسیدگی فرمایید. چرا در استان گیلان قانون در مورد این جانبازان به درستی اجرا نمی گردد؟ چرا قانون ماده ۴۸ و یا ۲۱ و تبصره ۲ در مورد جایگزینی فرزندان جانبازان بازنشسته - متوفی و حال اشتغال به جای پدرشان استخدام نمی کنند؟
 
 ناچار می شویم به کمیسیون ماده ۱۶ شکایت کنیم، پس از اخذ رای اجرای آن را پشت گوش می اندازند، دوباره برای اجرای آن به دادستانی محترم شکایت می کنیم. پس از ارجاع پرونده به بازپرسی؛ بازپرس قرار منع تعقیب صادر می کند، سوال بنده این است آیا دور زدن قانون در این استان خود یک قانون است یا مدیران استان قانون را سلیقه ای عمل می کنند؟ پس چطور آقایان نمایندگان مجلس این استان هر کدام از پنج نفر الی ده نفر از اقوام خود را بدون آزمون در ادارات و پست های مختلف استخدام نمودند و اما در استخدام فرزندان ما نمی خواهند قانون را اجرا کنند؟ چه کسی باید از حق و حقوق ما دست و پا دادگان دفاع کند؟

مدیران اجرایی کوتاهی می کنند، دستگاه قضایی بی اعتنایی و  مسئولین سیاسی استان بی توجهی می کنند، پس به چه کسی مراجعه کنیم؟ بنیاد شهید از پیگیری آن دریغ می نمایند و می گویند به دستگاه قضایی شکایت کنید آن هم از دستگاه قضایی.
 از آقای استاندار خواهشمندیم به درد دل ما جانبازان رسیدگی فرمایند

والسلام علیکم و رحمت الله
عیسی مراد بخش جانباز ۵۵% ضایعه نخاعی از رشت


کد خبرنگار : 20


نخاعی     گیلان     نمایندگان مجلس     فاش نیوز                            
Reply
no
0
yes
12
خانواده شهید
1396/12/07 - 22:51
سلام.خدمت برادربزرگوارمرادبخش..برادربهترنبودازدردهمه مینوشتی ازجانبازانی که بفراموشی سپرده شدندتامادران وپدران شهیدصعب العلاجی که بعلت بی تدبیری الان 7ماهه حق پرستاریهایشان بدون هیج دلیل منطقی قطع شده وامروزوفردامیکنند.؟این این مشکلات ماجامعه هدف یکی نیست؟.ظلم همه جاهست بزرگوارودرهرشرایط ودرصدی مشکل هست ووجوددارد..باتشکرازشماوفاش نیوزگرانقدر

Reply
no
0
yes
0
عیسی مرادبخش
1396/12/08 - 11:18
سلام علیکم ورحمت الله فرزندان این ملت باجان دل فرمان حضرت امام خمینی(ره)راپذیرفتندوبه فرمایش امام لبیک گفتندبااقرارلبیک یاخمینی عازم جبهه های حق علیه باطل شدنددر جلوی دشمن ایستادندباخون خودن نوشتند وامضاء نمودنداستقلال آزادی حکومت جمهوری اسلامی؛تلاش ازخودگذشتگی فرزندان این مرزبوم نگذاشتندیک وجب ازخاک این کشورعزیزبدست دشمن بیفتد همین بسیجی هابودندباسن سال کم گریه کنان ازهمدیگرسبقت میگرفتندتادرخط اول جبهه حضورپیداکنند؛همین بسیجی هابودندتازه ازدواج میکردن درلحظه های شیرین زندگی خودهمسرویانامزدخودمی گذاشتندبرای اینکه ازغافله عقب نمانند راهی جبهه های نبردحق علیه باطل می شدندهمین بسیجی هابودندجگرگوشه تازه بدنیاآمده خودراجامی گذاشتندراهی جبهه هامیشدندتاعهدی که باامام(ره) خود بسته بودندسرپیچی نکنندازغافله جانمانندرفتندبادست پلیدعراقیهازنده بگوردست جمعی شدندتااین اسلام ناب محمدی پایداربماندمثل ابوترابیهاوغیره رفتندشلاق های بیرحمانه حزب بحث را تحمل کردندشهیدشدندتااین نظام پایدار بماندهنوزاستخوانهای شهدای بجامانده درخاک عراق هرمادارندتشیع میشوند هنوزیک عده ازخدابیخبرسرفرزندان مارامیبرندقطعه قطعه میکندتاامنیت کشوررابهم بزنند؟چرابعضی ازمسولین اجازه میدهندخون بهای شهدارایک عده ازدین ودیانت جداشده ثروت کشوررابه تاراج ببرندهرروزه مقامعظم رهبری تاکید میکنندموظب رفتارتان مواظب کردارتان مواظب گفتارتان باشیدنسبت به یادگاران هشت سال دفاع مقدس بی اعتنانباشید متاسفانه عده ی گوش شنواندارندوهنوز مغزشان درجای دیگه سیرمیکندخداوند بیامرزه شهیدباکری واقعایک عده ازبچه های جنگ راه شان راگم کردندبیراهه میروندیادشان رفت باهم چفیه راپهن میکردندنان خشک رادست جمعی باخنده شادی میخوردندشکرمیکردندحالاامروز چسبیدندبه عده ی که اصلانمیداندمعنی جنگ چیست وچه بوده امام راحل ما فرمودندنگذاریداین پیش کسوتان جهاد شهادت درپیچ وخم زنگی روزمره خود بفراموشی سپرده شوندمقام معظم رهبری همیشه درکلام خودمی فرمایند این بچه های شهداوجانبازان راهمین طوری رهانکنیدبه مشکلات آنهارسیدگی نماییددرمان جانبازان راجدی بگیرید مسکن مناسب برای جانبازان تهیه نمایید تادغدغه نداشته باشندمتاسفانه مسولین باترحم به این یادگاران هشت سال دفاع مقدس می اندیشنددردنیابه جانبازان ما قهرمان می نامندمتاسفانه مدیران ما باترحم به ما نگاه میکنندفکرمیکننداین کشورویاثروت این مملکت ارثیه پدری شان هست بخدابه احترام حضرت امام خامنه ایی بحرمت انقلاب وشهدای ما زبان بردهان قفل کردیم والاوای اگرامام خامنه ایی حکم جهادمان دهدماهمان هستیم که درهشت سال دفاع مقدس بودیم درددل زیاداست آرزوداریم ازنزدیک باآقای استانداربنشینیم دردل ماراگوش کنندتاواقعیت راپی ببرند گزارشهای کذب دروغ بعضی هاراگوش ندهندامیدواریم مدیران ماهم بخودشان بیایند وسلام وعلیکم ورحمت الله عیسی مرادبخش جانباز۵۵%ضایع نخاعی ازرشت

Reply
no
0
yes
0
ایثارگر
1396/12/23 - 19:10
باسلام وقت اینو میتوانم به جنابعالی وکلیه ایثارگران عزیز بکم که خدا بشما وهمه ما صبر عطا کند استانگیلان درکشور ازهمه بدتر عمل مکنن درمورد ایثارگران این مدیران چشم دیدن جانبازان را نداره درهمه ادارهجات کی مخواهد پیگری کنه خدا میداند عظم ملی میخاد که ما نداریم وقت صبر

Reply
no
0
yes
0
عیسی مرادبخش لمرجانباز۵۵%ضایع نخاعی
1397/01/10 - 15:56
آقایان مدیران ومسوولین استان گیلان باشماهاهستم که الان برسرقدرت نشته اید متمعن باشیدشمااین قدرت رابدست گرفته ایدشماکسب نکردیدبلکه میلیونهاخونهابرای استقرارجمهوری اسلامی ریخته شده عده ایی ازشما مسولین درهشت سال دفاع مقدس معلوم نبودکجابودیدیادرکدام کشورهای اروپایی برای خودعیش نوش میکردیدیا اگردرایران بودیدمعلوم نبوددرکجاپنهان بودید درزمان جنگ عده ایی که الان ادعادارند؛حاضربودندبرای هرسوراغ موش ده میلیون اون زمان بپردازندمن یادم هست یک نفردر تالش جزءمعاف شده گان متولدین۱۳۳۷دعوت شدبرای جبهه معلم بود پدرش فرش فروشی داشت چهارتا تافرش دست باف شش متری رشوه دادبه فرمانده گرهان اون زمان تالش تانگذاشت پسرش بره برای سربازی همینطور چندین نفر منغزی خدمت ۵۶ هم بودنددر چوکای تالش بهترین پست اداری رادردست داشتند همونطور کارشونو رهاکردند تاشش ماه احتیادرابه جبهه نرفتندحاصرشدند ازکاربیکار شوندواما به جنگ بروندوعده ایی پارتی بازی کردندنرفتندجنگ؛موندنددرسرکارشون این مملکت و این پست مقام مال شماهانیست همه ازآن شهداوجانبازان است این دولت واین ملت همه مرهون خون پاک شهداایثارگران هستند که شماتصرف کردیدحواستون باشه که می دانیم چه کاردارید میکنید
من وامثال من ۳۱سال بادردرنج زندگی کنیم خانوادها ازماخسته خودمان ازخودمان خسته شده ایم تخت خواب رختخواب ازماخسته شده عده ای ازشماهااموال مملکت راداریدبه تاراج میزنیدبه پشتیبانی یک عده از مسولین ازخدابیخبر شماهاباعث شدند کشورهای بیگانه میخواهندبرای این مملکت تصمیم بگیرندواماکورخوندندچه دشمنان داخلی وچه خارجی ماهمانی بودیم که صدام ۲۲کشورپشتش بودوامامیگفت اگرمن این بسیج ایران داشتم دنیارافتح میکردم بازم میگوییم وبه شماهشدارمیدهیم حواستون باشه که زیر زره بین هستیداگرامروزسکوت کردیم نه ازکسی ترسی داریم ونه شماها را عددی بحساب میاریم همش به احترام مقام معظم رهبریست ومنتظردستور حضرت آقاهستیم متمعن باشید؛درسته خودمان قادربه حرکت نیستیم فرزندان ماشما راقطعه قطعه میکنندماجلوی آنهاگرفتیم فقط به فقط به احترام حضرت آقاست پس حواستونو جمع کنیدچکارداریدمیکنیدودرضمن متمعن باشید اموالی راکه ازراه اختلاس بدست آوردیدخدای ناکرداگرکوچکترین مشکل پیش بیاداین ملت بیدارنداجازه نمیدهندازگلوی شماپایین برودچون این ثروت های ملی همه خون بهای شهداست؛ومامی بینیم چکار دارید میکنیدوسلام عیسی مرادبخش جانباز۵۵%دفاع مقدس ازرشت

Reply
no
0
yes
0
عیسی مرادبخش لمرجانباز۵۵%ضایع نخاعی
1397/01/11 - 22:03
باسلام جناب آقای دکترروحانی چراشعارهاباعدالت فرسنگ هافاصله داردشماقانون این مملکت راسپردیدبدست افرادیکه اصلاخداپیغمبرتوسرشونیست ملت جوانی خودشون راگذاشت دراین راه تابازمانده گان زندگی مناسبی داشته باشندنه اینکه یک عده فرصت طلب حق حقوق ملت راارثیه پدری خودبداننداینچه وضعی است درادارات آموزش پرورش گیلان حاکم است چطوراضافه کاریک کارشناس۲۰۰الی۳۰۰هزارتومن برای پنج ماه امامدیران کل ومعاونانش وریس اداره ومعاونانش ازده الی ۱۵میلیون برای پنج ماه این چه اجرای عدالت است چرادرحین عدالت اینقدربی عدالتی حاکم است چرادست گردن کلفت های اجنوی راکوتانمیکنیدماهاجان ندادیم که آقایان فرصت طلبی کنندمیلیونها تومن پول به جیب بزندمثل اینکه مابخاطرمقام معظم رهبری خاموش موندیم حرف نمی زنیم عده ای زیادی پای خودشان راازگلیم خوددرازترمیکنندامیدواریم دستی بروی گیلان کشیده افرادی شایسته ووفاداربه اصل انقلاب واصل نظام داشته باشنددست این رانتخوران راکوتانمایید:راستی راستی یک عده ازمسوولین این استان مغزشان درهواسیر میکندحضرتعالی بهترازهمه مستحضریدکه این نظام صاحب اصلی دارد؛چطورمعاون محیط زیست کشورجهت مراجعه امورات کشوربه خارج سفرمیکندوحق ماموریت خود رامیگیردامامیروددرآنجامشروبات الکلی مصرف میکندومی رقصدمکانی که مال ایران است تبدیل کرده به ...؛رقص کسی که معاونت محیط زیست کشوررادر اختیارداره این چه وضعی است که درکشورنظام جمهوری اسلامی حاکم است دنیاداره به ریش مامیخنده؛این افرادبکجاهاوصلندکه این فاجعه رااندختند امیدواریم دست این را افراد دراین مملکت کوتانماییدهنوزاستخوانهای تکه تکه جوانان مارادربا طلاق ها عراق بیرون میارندوسلام علیکم ورحمت الله عیسی مرادبخش جانباز۵۵%ضایع نخاعی از رشت

Reply
no
0
yes
0
عیسی مرادبخش لمرجانباز۵۵%ضایع نخاعی
1397/01/16 - 13:00
خداحضرت امام رابیامرزه میدیدکه عده ایی ازمسوولین دارندغلط های اضافی میکنند که همیشه به مسوولین دلسوزمیفرمودندنگذاریداین انقلاب بدست نااهلان ونامحرمان بیفتدواقعااگرهوشیاری مقام معظم رهبری نبودالآن سرزمین ایران شده بودجولانگاه کشورهای بیگانه ودشمنان قسم خورده انقلاب آقای روحانی ادعای دانشمندی میکنه به چشم ملت نگاه میکنه دروغ میگه وقتی مقام معظم رهبری فرمودند امریکا اهل اعتماد نیست اینهامیخوهندبه اهداف پلیدخودبرسندروحانی گفت مابه توافق رسیدیم که در حین امضاء قراردادهمه تحریمهالغووباهمه کشورهای دنیارابطه تجاری میبندیم اینطور حرفهاتاقرارداد امضاءشد هیچ تحریمی لغونشدبلکه اضافه ترم شدآقای صالحی یه طوری دوربرداشته بودانگارتمام دنیارافتح نموده آقای صالحی الآن جواب آقای شمخانی رابده حالاچراساکت نشستی فقط منتظربتون ریختن روی دست آوردهای دانشمندان مابودی
اگرعلم وآگاهی مدبرانه رهبری معظم نبودایران الآن به جهنم تبدیل شده خواهشن دیگر بسته دست برداریدازاین فریبکاری تان ملت ماازشماودروغهای شمابیزارندبادروغ ونیرنگ ازیک عده رای گرفتیدتاانتخابات تمام شدزیرهمه قولهاتون زدیددیگه بسته بگذاریدملت زندگی کنداین آتش جهنمی راکه روشنکردیدملت بتوانداینوخاموش کنه یکی اسم خوشو گذاشته اصولگراودیگری اصلاح طلب دارنداموال مملکت راتاراج میزنیدآقازاده های شما درکشورهای اروپاوامریکاه باپول این ملت عیش نوش رقاصی میکنندکاری کردیدیک مرد ساواکی به اسم تشابودردنیاتجارت میکند؛اسم بزرگان مارامیخواهیدبدنان کنیدمتمعن باشیدملت ولایت مدارمیداندشماهاچه کارهایی داریدمیکنیددرآخرین کلام خوداین جمله راازمن جانبازبسیجی داشته باشیدهرکه درفکرکه نظام ماعوض بشه بایدبگم کورخونده این نظام تاانقلاب حضرت بقیت الله العظم پایداراست وسلام عیسی مرادبخش جانباز ۵۵%هشت سال دفاع مقدس

نظری بگذارید
chapta

بدون ویرایش از شما
بیشتر...
آخرین اخبار
بیشتر...
معرفی کتاب

نقل مطالب سایت، فقط با ذکر منبع بلامانع است.

@ 2014 تمام حقوق مادی و معنوی برای پایگاه خبری تحلیلی فرهنگ ایثار و شهادت(فاش نیوز)،محفوظ می باشد.