فاش نیوز - ای راهب کلیسا دیـگر مــزن به نـاقوس

 

خاموش کن صدا را، نقاره می زند طوس

 

آیا مسیح ایران کــم داده مرده را جان

 

جانی دوبــاره بردار با ما بیا بـه پابـوس

آنجــا که خــادمینش از روی زائرینش

 

گرد سفــر بگیــرند با بال نــاز طاووس

 

خورشید آســمان ­ها در پیش گنبــد او

 

رنگــی ندارد آری چیزی شبیــه فانوس

 

رویــای ناتمامم ساعــات در حــرم بود

 

باقـــی عمر اما افســوس بود و کابـوس

 

وقتــی رسیدی آنجــا در آن حریم زیبا

 

زانو بزن به پای بیــدار خفته در طوس...