شناسه خبر : 80724
شنبه 18 بهمن 1399 , 14:25
اشتراک گذاری در :
عکس روز

احمد یکدانه بود!

رضاامیریان فارسانی - چرامامیگوئیم احمدکاظمی بی بدیل بودوتکرارنمیشودحداقل دراین زمان حیات ماالعیاذبالله احمدکه معصوم نبود پیامبر هم نبودچرااینهمه ابدیت گرفت چرااحمدباآن سن کم راهی سوریه شدمگرپدرومادرش ازدست اوعاصی بودندویامیخواستندبنوعی وجود نداشته باشداحمدشان چرادرجنگ ماکه دفاع مامقدس نام گرفت احمدهمه جای این دفاع مقدس مشهوداست مگر چندنفربود احمد کاظمی چه ارتباطی بین احمدکاظمی فارسی پهلوی گوی بامهدی باکری آذری زبان وجودداشت چه رابطه ای بین احمدکاظمی نجف آبادی وقاسم سلیمانی کرمانی بودکه اینهمه حاج قاسم اشک ریخت وازخدادرخواست وصال کردتااینکه پذیرفته شدتقاضایش وبوصال دوست نائل گشت وقتی مامیگوئیم احمدکاظمی یک انسان کاملاتکامل یافته بود.

شاید ذهن دوستی رفیقی عزیزی بدان سمت برودکه شایدما غلو می کنیم اماصادقانه اینطورنیست ماحتی قادرنیستیم خوداحمد واحمدهاراهم بنویسیم چراکه وسعت قلمروافکاراحمدها آنقدروسیع است که دست ماوقلم ماناقص وقاصروشکننده است درقبال عظمت احمدها ماهم انسانیم ماهم غرائزی داریم که گاهاحاکم برمامیشونداماخیلی سخن بزرگیست اینکه جای لگدافسری درصورتت شبهاو روزهایی منجربه دردکشیدن هایت شده باشداماآنقدرروحت بزرگ باشدوآنقدراین بزرگی تبلورکرده باشدوآنقدربه تکامل رسیده باشی درحد معصومی که شکنجه گری که ایامی چوبش بردهل بوده ومی تاخته است ازبزرگی وتکاملت به این شهامت برسدکه نامه بنویسدمن همان شکنجه گرت هستم که بالگدبرصورت ماهت کوبیدم امروزتقاضای مساعدت دارم ؟

خدایا ماچه بنویسیم درمقابل تکامل احمدکاظمی ماکه تقریباادعاداریم دنیاگشته ایم خارج ازکشوررفته ایم خوب وبدهارازیاددیده ایم گجامثل احمدکاظمی مادیده ایم هرچه فشارمی آوریم به مغزمان یارانمیکندماحتی یکصدم این تکامل واین گذشت راهم نتوانسته ایم تااین لحظه ببینیم یابشنویم بجزدروجودبچه های خمینی هیچ نقطه ایی رانمیتوانی دریابی که اخلاصی بدین وجه درونش باشدمگربه خاندان عصمت وطهارت رجوع کنی مگراینکه رجوع کنی به تاریخ ائمه اطهارتامطلبی شبیه این مطلب راببینی وبخوانی درغیراینصورت هیچ جای دنیا شمانه احمدکاظمی می یابی نه مهدی باکری که دروقت شهرداربودنش وقتی درکانال جدول خم شده بودونق نق های پیرزن را استماع میکردگفت مادرمن خودم کارت راانجام میدهم درست است شهردار آدم خوبی نیست صادقانه کسی قادرنیست ادای این نوع واکنش رادربیاورد مگراستاندار...نمیخواست حین صحبت های خبرنگار درجلو دوربین ورسانه ادای تسبیح گویان رادربیاوردهمه دیدیم که چه هجمه ای حتی از همفکرانش به سمتش روانه شددیدیم که چه بلوایی شد.

پس بایدقبول داشت وقبول کردکه تکامل اکتسابی نیست شمانمیتوانی به خودی خود به تکامل برسی ویاتکامل راازدیگران کسب کنی تکامل ریاضت کشیدن ها دارد واحمدقصه مامهدی داستان ماحسین مدنظرمامحمدابراهیم کلام مابرونسی مورداشاره ماودریک کلام شهدای ماره صدساله رایکشبه طی نمودندوبابهترین نمره ممکن فارغ شدندازمحل تحصیلشان وابدیت گرفتندومادرحسرت آن ایام مانده ایم و سی واندی سال است که هی گفته ایم شهداشرمنده ایم وصادقانه خسته شدیم ازاین همه شرمندگی گفتنهای بدون محتوا.وصل می شویم به احمدها وازآنها می خواهیم مارارهانکنندوازخدایشان میخواهیم چراغ مسیرشان راهیچوقت کمنورننمایدکه مانابینایان عصرحاضر در بیراهه های مادیات گم خواهیم شد.                                       

تلگرام
اینستاگرام
توییتر
نظری بگذارید
نام خود را وارد نمایید
متن نظر را وارد نمایید
مقدار صحیح است
مقدار صحیح وارد کنید
بدون ویرایش از شما
آخرین اخبار
فاش نیوز آگهی می پذیردنمایشگاه مجازی کتاب تهرانصندوق همیاریخبرنگار افتخاری فاش نیوز شویدمطب تغذیه و رژیم درمانیانتشارات حدیث قلمبنر بیمه دیسایت جمعیت جانبازان انقلاب اسلامیمتن نهایی مرامنامه و اسانامه جبهه جانبازاناساسنامه انجمن جانبازان نخاعیاسامی راه اندازان جمعیت جانبازانپرسش و پاسخ حقوقی ایثارگرانفرم فراخوان پیوستن به جمعیت جانبازانکارگاه مبنا تقدیم می کند: بالابر کمک حرکتی logo-samandehi