شناسه خبر : 86959
چهارشنبه 10 آذر 1400 , 08:45
اشتراک گذاری در :
عکس روز

تأملی تئوریک بر تبیینِ فرهنگِ انقلابی

ریشه ی همه ی انقلاب های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی در مجموعه ی فناوری های ارتباطی قرار دارد...

فاش نیوز - ریشه ی همه ی انقلاب های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی در مجموعه ی فناوری های ارتباطی قرار دارد، یعنی در ( پرکاربردترین آنها ابداعِ خط پیش از میلاد، و اختراع دستگاه چاپ حرفی در 456 میلادی تا انقلاب الکترونیک.)

 هر چند هنوز دانش جامعه شناسی موفق به ارائه ی تئوری خاصی برای روند«امر انقلاب» و تبیین علمی این پدیده نشده و صرفا به مطالعات عمومی بسنده کرده؛ اما با پیروزی انقلاب اسلامی، نقش«امر فرهنگ» به مثابه ی عاملی پویا در تغییر و تحول اجتماع پدیدار شد.

اساسا با جدی ترین ویژگی انسان یعنی تفکر؛ هر تغییر و تحولی تثبیت می شود. جامعه شناسی انقلاب به جنبه هایی از کنش توجه دارد که در آن انسان خصلت جوانمردی و فتوت و ازخودگذشتگی را به عالی ترین وجهی ظاهر می سازد.

 فتوت با قدرتِ تَصوّریِ توصیف ناپذیرش؛ یاد آورگروه عیاران است. در فرهنگِ سنتیِ ایران، همواره خصلت فتوت یا ایثار موضوعِ نقل داستان ها و اسطوره ها بوده و حالتی درونی یافته و ترویج همین رکنِ مهمِ فرهنگ، تداوم انقلاب را تضمین می کند.

هرگاه روند تغییر و تحول اجتماع سمت و سوی دگرگونی در راستای گسترش و اجرای آموزه های دینی بیابد نقش اساسی فرهنگ نمایان می شود.

در اینجا به دو نکته باید توجه داشت:

  1. کار ویژه ی فرهنگ در توجیه ضرورت تغییر و تحول و توضیح دلایل برآورده نشدن بعضی از خواست ها.
  2. جایگاه فرهنگ در ایجاد هماهنگی بین عوامل مختلف در روند تغییر و تحول؛ (درک سیاسی و اجتماعی، شرایط اقتصادی، دست آوردهای جدید تکنیکی...)

پایداری و تداومِ یک نظام اجتماعی؛ وابسته به احساسِ عاطفیِ متناسب با آن نزد مردم است. از این روٍ، بررسی امر انقلاب به مثابه یک پدیده ی اجتماعیِ تب آلود؛ سازوکارهای روان شناسی ِ اجتماعی را هویدا می کند. 

 

فرضیه:

الف: آرایش فرهنگیِ جامعه ی ایران؛ از پیش لرزه های حادثه ی فضای مجازی و تکانه های الکترونیک در حال تغییر است. به حکم عقل سلیم باید نسبت به تحولِ بعد از بحران و هنگامه ی پس لرزه ها اندیشید! و بیشتر به زمینه های فرهنگی توجه داشت.

ب : تغییر و تحول اجتماعی صرفا حاصل دست آوردهای نوین تکنولوژی نیستند، محدود کردن آنها به بحران های ناشی از عدم کارآمدی نهادها و سازمان ها نیز اشتباه است؛ این«امرِ فرهنگ» است که موتور محرکه ی هرگونه تغییر و تحول اجتماعی می باشد.

ج : بزرگترین سرمایه ی اجتماعی یک کشور، جوانان آن هستند. چرایی جدا شدن یا فاصله گرفتن از آرمان ها و ارزش های انقلاب اسلامی در بخشی از نوجوانان و جوانان موضوعی است که علاقمندان به حفظ و پاسداری از انقلاب اسلامی در جستجوی یافتن پاسخی مناسب! برای آن هستند...

امروزه در ذهنیت لایه هایی از نسل نوظهورِ جامعه ی ایران، چیزی بی نهایت ارزشمند یعنی معنا و مفهومِ واژگانی پُر پندار از جمله راستی و درستی و حقیقت به خطر افتاده است. درباره ی این خسارتِ عظیمِ فرهنگی بحث های بیشماری جریان دارد...

تفکر علمی در تمام جنبه های زندگی بویژه از نظر فرهنگی و جلوه های خاص اجتماعی آن؛ عامل اصلی پیشرفت جوامع معرفی می شود. تکنیک مدرن پدیده ای خنثی نیست بلکه این واقعه ی ذاتا تحول پذیر  محیط اجتماعی و فرهنگ را نیز متحول می سازد.

رسانه های نوپدید، با پوشش گسترده ی موضوعات عینی؛ از زباله گردی وگور خوابی و وانت خوابی گرفته تا ویراژ پورشه و سِرو بستنی با طلای خوراکی و...، را به سرعت تبدیل به مسائل مهم اجتماعی و امنیتی می کنند.

تکنیک و فضای مجازی و قدرتِ آنها در تعیین کنندگیِ جهتِ عقربه ی افکار عمومی؛ موانعی جدی بر سر راه توسعه ی زندگی اجتماعی  و فرهنگی ایجاد کرده اند.

اکنون بحث بر سر این است که چگونه باید زبان مشترکی بین تکنیک مدرن با محیطی که به آن وارد می شود، پیدا کرد. در این زمینه جامعه پژو هان بر سه موضوع حیاتی تآکید دارند :

  1. تأثیر دست آورد جدید تکنیک بر سامانِ اندیشه ی نسل نوظهور
  2. ضرورت فرهنگ سازی با حفظ اصول فرهنگ بومی و مرز حریم و حیا
  3. آماده نمودن محیط از لحاظ زیر ساخت مناسبِ فناوری های دیجیتال وکاهش هزینه ها

امروز جامعه ی ایران در حال تجربه ی بارِ گرانِ زیر ساخت های ارتباطی است. دست آوردهای جدید تکنیک نیازهای تازه ای را برای نسل نو ایجاد کرده و شواهد نشان می دهد که سازمان اجتماعی از حیث فرهنگی در حال آرایش جدید است.

بدیهی است فرایند بازسازی جامعه ی انقلابی موجب نارضایتی برخی شهروندان خواهد شد! طرح ذیل پرتویی بر اهداف دستیابی شده و اهداف غایی می افکند:

 

مأخذ: گی روشه، تغییرات اجتماعی

 

اکنون فصای مجازی با این بهانه که متولیان امور فرهنگی هیچ پاسخ مناسبی به نیازهای مسافران نوجوان وجوان قرن پانزدهم هجری شمسی نداده اند؛ با اسرار آمیز ترین و در عین حال عالی ترین شیوه ی نامعقول! به مهندسی فرهنگیِ ذهنِ این قشر دست زده و تصمیم به دگرگونیِ کاملِ شرایطِ اجتماعی گرفته است.

این فضا با خدعه و نیرنگ؛ همه ی جنبه های فرهنگ حتی نظام تعلیم و تربیت در مقطعِ ابتدایی! را کاملا به وجود خود وابسته کرده است. رهیافت و روش فضای مجازی از این رو اسرارآمیز است که به هیچ عنوان نمی توان حرکت و دسیسه های بعدی آن را پیش بینی کرد.

برخی از لایه های نسل نو ظهور بدون توجه به خصلت جوانمردی و فتوت و ازخود گذشتگی در فرهنگ خودی؛ در تله ی بیگانه سازی فضای مجازی که از رهگذر مکر جدید تکنیک و به دست سوداگران بازار اندیشه کار گذاشته شده، گیر افتاده اند.

اساسا یکی از راه های شناخت ذهن بشری مشاهده ی فعالیت های فرهنگی و آثار آن در جامعه است. چرا که  مهمترین ترین عملکرد فرهنگ؛ ترسیم نقشه ی راه و تعریف رفتارهای انسان است.

خاندان عصمت و طهارت(ع) ناب ترین سرچشمه ی الهام فکری و الگوی جوانمردی و فتوت و از خود گذشتگی هستند که مناسب ترین رفتار و گفتار و منش و راه و رسم زندگی را الی الابد برای کل جامعه ی بشری ارمغان آورده اند. برگ برگِ تاریخ قدسی، سرشار از روح فرهنگ کسانی است که به فرهنگِ انقلابی معنا بخشیدند.

آن فرو ریخته گل‌های پریشان در باغ         

کز می جام شهادت همه مدهوشانند

نامشان زمزمه نیم شب مستان باد         

تــــا نگویند کـــه از یـــــاد فراموشانند

 

در اینجا مسئله ی مهم این است که آیا دستاورد جدید تکنیک می تواند مردمی انقلابی را که سرسختانه بر پاسداری از فرهنگ والای ایرانی اسلامی اصرار دارند؛ مجبور به دست بر داشتن از خصلت جوانمردی و فتوت و رادمردی کند یا نه؟ پاسخ یقینا منفی است؛ زیرا تجربه ی هشت سال دفاع مقدس ثابت کرد که باید فرزند خصال خویشتن بود و بر وضعیت «با خود بیگانگی» غلبه کرد.

 

نتیجه گیری:

هر چند ملت ها و فرهنگ ها دارای مفاهیم متفاوتی هستند، اما بنابر پیش بینی «اگوست کنت پدر جامعه شناسیِ جدید» از این پس دارندگان صنعت بر جامعه سلطه خو اهند داشت.

 نکته ی تآمل برانگیز این است که هنوز برخی از متولیان امور فرهنگی پی نبرده اند که چه لرزه ی مهیبی در پیکر فرهنگ ایرانی اسلامی در حال رخ دادن است؛ ناتوانی در فهمِ هدفِ کلیِ تکانه های الکترونیک هزینه های بسیاری به جامعه تحمیل می کند.

ماهواره و اینترنت در سرتاسر بزرگراهِ پَهنِ اطلاعاتی، مجموعه های «اغفالگری – سیاحتی» با تجهیزات کامل و باعنوان فریبایِ«صنعتِ فرهنگ ساز» ایجاد کرده اند.

 این مجمتع ها همچون پارک ها به روی تفریح و وقت گذرانی گشوده‌اند. در این سرزمینِ زشتی که تمامِ جهان را به لرزه در آورده؛ انواع ناهنجاری های فرهنگی و اجتماعی و... در معرض دیدگان نوجوان و بزرگسال به طور یکسان قرار می گیرد.

فعالیت بیست و چهار ساعته ی این مراکز حداقل در دو بخش جریان دارد:

  1. کترینگ غذاهای لذیذ اما مسموم! تهیه شده در آشپزخانه ی تکتنیک و تزیین شده با رنگ و نور همراه با انواع و اقسام اطلاعات.
  2. دعوت از سوداگران بازارِ به اصطلاح اندیشه به منظور تحلیل و قضاوت دلبخواهانه نسبت به روند امورِ فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در جامعه ی انقلابی ایران اسلامی.

افرادی که به این مراکز وارد می شوند، الزاما باید از فرهنگِ غنی و ثباتِ فکری و اعتماد به نفسِ قابلِ اتکا برخوردار باشند؛ در غیر این صورت بی تردید در انبوه اطلاعات و هزارتوی پر پیچ و خم این مجموعه ها گم خواهند شد.

هر انقلاب اجتماعی لحظه ی کاملا حاد از زندگی بشر است که با ایجاد هم صدایی و برانگیختن احساسات، قادر است تاریخ سیاسی و اجتماعی را عوض کند. در این مرحله مهمترین وظیفه ی فرهنگِ انقلابی حفظ و تداوم انسجام ملی است.

سخن آخر اینکه در فرهنگ و جامعه ی ایرانی اسلامی از افرادی چون «پوریای ولی» که در قرن هشتم می زیست و نیز کشتی گیر نام آور «غلامرضا تختی» با عنوان اسوه های جوانمردی یاد می شود. و در دوره ی جدیدتر نیز عالی ترین الگوی از خودگذشتگی و فتوت و جوانمردی شهدای هشت سال دفاع مقدس هستند که به راستی اگر فرشتگان آسمان هم به زمین می آمدند پاک تر از آنها نمی توانستند زندگی کنند.

جانباز دکتر مهدی حسینی

تلگرام
اینستاگرام
توییتر
خدایا تورا ب خون شهدا این خاک یاران سرداران نامدار اسلام را در پناه سایه ولایت امیرالمومنین از شر فساد و تزویر و ریا حفظ کن ما را تا حکومت بر حق مهدی موعود جهانی شود امین
نظری بگذارید
نام خود را وارد نمایید
متن نظر را وارد نمایید
مقدار صحیح است
مقدار صحیح وارد کنید
بدون ویرایش از شما
آخرین اخبار
فاش نیوز آگهی می پذیردبنر بیمه دیکتابهای منتشر شده انتشارات فتح الفتوحصندوق همیاریتزریق ژل و بوتاکسخبرنگار افتخاری فاش نیوز شویدفتح الفتوح ناشر دفاع مقدسمطب تغذیه و رژیم درمانیسایت جمعیت جانبازان انقلاب اسلامیفرم فراخوان پیوستن به جمعیت جانبازانپرسش و پاسخ حقوقی ایثارگرانانتشارات حدیث قلماسامی راه اندازان جمعیت جانبازانمتن نهایی مرامنامه و اسانامه جبهه جانبازاناساسنامه انجمن جانبازان نخاعیlogo-samandehi