تاریخ : 1388,چهارشنبه 07 بهمن12:35
کد خبر : 3457 - سرویس خبری : پرونده -باید و نبایدهای آسایشگاه جانبازان


آسایشگاه جانبازان بسازید نه آرامگاه جانبازان !

ضرورت احداث مرکز جامع تو انبخشی پوشیده نیست ،لکن تعلل در ساخت وتاسیس آن تامل بر انگیز است.در زمان تصدی آقای دهقان در بنیاد که بیشترین اهتمام وجو دد اشت کار قابل تو جهی صورت نگرفت،و آن چه هم که شد (مرکز تو انبخشی کرمانشاه) از اهداف تعریف شده کا ملا فاصله گرفت و موضوع استفاده پرسنل بنیاد آن استان قرار گرفت. تذکر دو نکته لازم است: اولا در تاسیس این مراکز بایستی پراکندگی جمعیت جانبازی در نظر گرفته شود،و به همین لحاظ باید در نقاط مختلف کشور قابل اجراء باشد. ثانیا باید توجه داشت که در تاسیس این مراکز انداز نگرفته بریده ودوخته نشود. ثالثا این مرکز بری حیات جانبازان تدارک شود نه بعد ازممات.

حسن ابوطالبی