تاریخ : 1394,شنبه 03 مرداد14:41
کد خبر : 36231 - سرویس خبری : فیلم


کلیپ: ماازهیچ قدرتی باک نداریم

کلیپ زیر بخشی از صحبت های دکتر رحیم پور اغدی است که از این لینک قابل مشاهده است