تاریخ : 1395,شنبه 11 دي18:43
کد خبر : 51249 - سرویس خبری : مسائل و مشکلات ایثارگران


هشتاد میلیون به اعتماد بنیاد یزد!

ایثارگران یزد- مرکز نشینان سلام!

به داد ایثارگران و نخبگان یزدی برسید. به اعتماد نام بنیاد شهید و امور ایثارگران چهار سال است بدون قرارداد و حساب و کتاب از هر عضو هشتاد میلیون تومان در پروژه هزار واحدی گرفتند و بدون هیچ جلسه ای و گزارش کاری هنوز تحویل ندادند و هنوز تقاضای سی میلیونی برای ادامه ی کار دارند.

 براساس رابطه فامیلی خودشان هیئت مدیره تشکیل دادند و مدیرعامل تعیین کردند بدون مناقصه مدیرعامل خودش شده پیمانکار و ببینید. در این مدت با مبلغ کلانی که بوده چه کردند و هنوز با قلدری و بدون توضیح آورده می خواهند و تضمینی هم نمی دهند.

مدام حرف خود را عوض کرده اند و حق الناس را مصادره و تضیع نموده اند!


کد خبرنگار : 20