تاریخ : 1395,چهارشنبه 15 دي15:21
کد خبر : 51334 - سرویس خبری : بدون ویرایش از شما


فرهنگ ایثار و شهادت در ایستگاه آخر

بیگی از یزد- آیا فرهنگ ایثار و شهادت متوقف شده؟ آیا فرهنگ ایثار و شهادت در ایستگاه آخر است؟ آیا فرهنگ ایثار و شهادت به پایان خود نزدیک می شود؟ در سال های اخیر و خصوصا" چند سال گذشته مشکلات زیادی بوجود آمده که باعث دلسردی خانواده های شاهد و ایثارگر شده است و یا بعضا" خانواده شهید دچار بدگمانی گردیده اند و اما این دلسردی و بدگمانی از چیست؟

 بسیاری از این بدگمانی ها از رفتار بعضی مسئولین نشأت می گیرد که با رفتار منافقانه و بعضا از روی غرض باعث این بدگمانی ها گردیده اند. و حال در گوشه و کنار از ایثارگران و فرزندان شهید شنیده می شود که فرهنگ ایثار و شهادت کمرنگ گردیده و یا از بین رفته است.

لذا کار فرهنگی ضعیف توسط بنیاد شهید نیز یکی از این عوامل است. که مسئولین بنیاد می بایست با انجام کار صادقانه ، خالصانه ، بدون ریا و نه آمار سازی و کار تشریفاتی، فرهنگ ایثار و شهادت را در بین جوانان این مرز و بوم اشاعه دهند .

چرا که به یاد این مطلب می افتیم « هر سخن کز دل بر آید لاجرم بر دل نشیند...»


کد خبرنگار : 20