تاریخ : 1395,چهارشنبه 15 دي15:37
کد خبر : 51335 - سرویس خبری : مسائل و مشکلات ایثارگران


اینهمه تحقیر رزمندگان وجدانی نیست!

بسیجی- روزی که صدام افساربریده رم کرده بود و با تانک ها و خودروهای زرهی تخته گاز به سمت شهرهای مرزی ما میتاخت، هیچ کدام از رزمندگان ودلسوزان واقعی انقلاب ودین برای دفاع و مقابله وسینه سپرکردن مقابل این یاغیان نگفتند بار جانی دارد! که امروز متاسفانه مسئولان با اهمال و فراموشی آن روزهای آتش و دود چپ و راست بار مالی را بهانه می کند و عملا" توصیه امام راحل رامبنی بر فراموش نکردن پیشکسوتان جهاد وشهادت در پیچ وخم زندگی پشت گوش انداخته واین غیور مردان سرافراز و سربلند آن روزهای آتش ودود را به افراد معسر و ناتوان ونیازمند و له شده در فشارهای روزمره امروز تبدیل کردند وسربه زیر وشرمنده زن وبچه آن هم در این سنین کهنسالی و فرتوتی ومریضی.

 دلاورانی که اگر بازهم معرکه دیگری سربگیرد بازهم اینانند که جان عزیز را در طبق اخلاص نهاده ویک تنه از انقلاب دفاع می کنند نه آنانی که پشت میزها لم داده وحقوق های نجومی می گیرند، اما در مورد رزمندگان وایثارگرانی که زمانی از جوانی و زن وبچه و علائق و آینده وسرنوشت خود گذشتن و ارجحیت را در دفاع از کیان انقلاب دیدند موضع گیری کرده واز حداقل ها نیز محروم و مضایقه می کنید و آنها را در تنگناها وفشارهای بیشمار زندگی تنها گذاشته و از کمترین رسیدگی ها دریغ می ورزید.

 جالب است در حالی که تمامی شهروندان و کارمندان دولت در سال جاری عیدی گرفتن اما متاسفانه فقط رزمندگان بودند که از این عیدی محروم وچشمان زن وفرزندشان روشن ولبخند برلبانشان ننشست وباز جالب تر اینکه علیرغم افزایش هرساله حقوق ومزایا برای تمامی کارمندان وحقوق بگیران اما این فقط رزمندگان بودن که افزایش حقوق نداشتن وتاسف بارتر و اندوه بارتر اینکه همان مبلغ ناچیز را که یک ششم مبلغ خط فقر محسوب می شود یعنی ششصد تومان را نیز دویست تومان کم کردن وبه چهارصد رسانده و باز همین ماه قبل نیز، مقدار دیگری را هم از آن کسر کردن.

 واقعا جای شرمساری و خجلت دارد از این همه تحقیر وظلم در مورد رزمندگانی که سال های جوانی و مالامال از آرزوها و شور و شوق را پشت سر انداخته وندای امامشان را لبیک گفتند وتکلیف را برگزیدند تا روزی را شاهد باشند که مسئولین حقوق های ده تا 17 میلیونی را برای خود متصور وحق قانونی بدانند ولی رزمندگانی که آثار و تبعات آن سال های جنگ و ویرانی آنها را تبدیل به افراد مجروح و خسته و ناتوان و درمانده کرد با مستمری وکمک معیشت زیر نیم میلیونی به مرگ تدریجی دچار باشن.

 آفرین به وجدان و شرفتان. و این مختصر را هم هر روز کم و کمتر می کنند با اینکه قرار بود طبق مصوبه چند سال پیش مجلس در قالب پرداخت حقوق باشد و در سنوات حقوقی سالیانه درج ومنظور شود نه تنها این کار را نکردن بلکه هر روز کمتر وکمتر کردند ویا قرار بود که به اندازه 75 درصد حداقل حقوق کشوری باشد که این را هم نکردند.

 چرا فقط برای رزمندگان بارمالی قائلید ولی در مورد حقوق های نجومی خیر. به راستی اگر این مبلغ بخور ونمیر وناچیز در کنار فیش های بالای دویس میلیونی در شبکه های اجتماعی در معرض قضاوت و وجدان مردم فهیم وقدردان قرار گیرد چه جوابی به مطالبه مردم خواهید داشت؟ حتما باید هر مسئله ای رسانه ای شود تا به هوش آمده و درصدد جبران کاستی ها و قصورات برایید؟


کد خبرنگار : 20