تاریخ : 1395,شنبه 18 دي15:20
کد خبر : 51366 - سرویس خبری : مسائل و مشکلات ایثارگران


من جانباز 70 درصدنخاعی ام، فرزندم را استخدام نمی کنند!

حسنعلی جمالی


سلام . اینجانب حسنعلی جمالی، جانباز 70 درصد نخاعی استان کرمانشاه، مدت 25 سال است که جانباز هستم.
نامه درخواست استخدام فرزندم که، لیسانس برق قدرت دارد را جهت استخدام
به تهران (آقایان اندلیبی، مهاجری و عمانی) ارسال و آنها هم دستور استخدام فرزندم به بنیاد کرمانشاه را دادند.

جهت استخدام از سال 94 دنبال این کار هستم. طی چند بار تماس و درخواست به کرمانشاه مراجعه کردم گفتند فرزند جانباز امتیازی ندارد، اولویت بافرزند شهید است.! از آنجایی که فرزند 50 درصد را استخدام کرده اند. گفتم پس از 25 سال آیا امتیازی دارم و حق دارم که درجواب بازهم گفتند اولویت بافرزند شهیداست و فرزندان جانباز 70 درصد امتیاری ندارند!

آقای اندرلیبی چند بار بمن زنگ زد و گفت دنبال درخواستت را بگیر به من قول داده اند فرزند شما را استخدام کنند. ولی در این سالها ( 94و95)  فرزندم هنوز بیکار است. چرا پس از 25 سال صبر، دروغ تحول ما میدهند؟ خدا را در نظر بگیرند.


کد خبرنگار : 23