تاریخ : 1395,دوشنبه 20 دي16:50
کد خبر : 51411 - سرویس خبری : مسائل و مشکلات ایثارگران


برای برنامه ششم نظراتی داریم

مهدی- ما از نمایندگان محترم مجلس در تصویب قوانین امور ایثارگران در برنامه ششم به صورت جامع و کلی خواستار ارتقای سطح خدمات به کلیه جانبازان و رزمندگان هستیم و به صورت موردی بندهای ذیل را جهت تصویب در برنامه ششم پیشنهاد می دهیم.

1- درفصل دوم ـ مسکن ماده ۳ـ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران پیشنهاد می شود جانبازان زیر 25 درصد هم به ماده فوق و تبصره های آن اضافه شود.
2-اصلاح تبصره 2 ماده 21 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و تسری استخدام یکی از فرزندان جانبازان زیر 25 درصد در زمان بازنشستگی جانباز .
3- اصلاح تبصره 1 ماده 24 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و بهره مندی همسران شاغل کلیه جانبازان از سنوات ارفاقی (پیشنهاد می شود همسران شاغل جانبازان زیر پنجاه درصد اضافه شود و تبصره 1ماده 24 حذف گردد).
4- اصلاح ماده 29 و32 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و بهره مندی کلیه جانبازان و رزمندگان از تسهیلات اشتغال و کار آفرینی

پیشنهادهایی به گزارش کمیسیون تلفیق در بخش امور ایثارگران (مواد 101تا 106)  

1-   مدت جبهه رزمندگان به جای 6 ماه 3 ماه در نظر گرفته شود ( مثل ماده 103 بند 1 و 7 و ماده 104 و...) چون اعزام ها سه ماهه بود و خیلی ها در آن سه ماه در عملیات ها شرکت کرده و مجروح شدند و دیگر نتوانستند اعزام شوند
2-    پیشنهاد می شود در ماده 103 بند 4  "فرزندان جانبازان 70 درصد "حذف و فرزندان کلیه جانبازان نوشته شود
3-    پیشنهاد می شود در ماده 105 بند  2  "فرزندان جانبازان 25 درصد وبالاتر"حذف و فرزندان کلیه جانبازان نوشته شود
4-   پیشنهاد می شود در ماده 105 بند 3 جانبازان 15 درصد حذف و کلیه جانبازان نوشته شود و "فرزندان جانبازان 25 درصد و بالاتر" حذف و فرزندان کلیه جانبازان نوشته شود.
5-    در ماده 105 بند 6 در مورد معافیت فرزندان ایثارگران از انجام خدمت وظیفه عمومی مطابق مصوبه مورخه 28/2/95 مجلس شورای اسلامی و مفاد نامه 64756/32 مورخه 25/8/95 مجلس شورای اسلامی نوشته شود و شورای محترم نگهبان نیز اشکالی نگرفته است .