تاریخ : 1395,شنبه 21 اسفند16:09
کد خبر : 52346 - سرویس خبری : مسائل و مشکلات ایثارگران


قانون بازگشت به کار آزادگان را اجرا کنید!

ع ق

ع ق - بارها ازنزدیکان ودوستان گوشه وکنایه های زیادی شنیدیم و فقط سکوت کردیم. البته اگرمردم جامعه ماکمی دقت کنندمتوجه خواهندشدکه این دولت هاومجلس ومسولیین فقط شعارمیدهند.

برای مثال قانون بازگشت به کار جهت آزادگانی که به علت دوبرابرشدن سابقه اسارت قبل ازسال 85 یا نهایتا قبل ازسال 90بازنشسته شده اند و هیچکدام ازبانکهاوسازمانهاکه دربخشنامه دولت به آن اشاره شده است انرا اجرا نمی کنند. طبق قانون شرکت هاوبانکهایی که قبلادولتی بوده اندو الان خصوصی شده اندبایداین قانون رااجراکنندولی مدیران بانکهاهیچ توجهی به این قانون دولت ومجلس ندارند.

واقعاجای تاسف است بعداز28سال که ازآتش بس گذشته است تازه مجلس ودولت درحدحرف وشعاربه فکرایثارگران افتاده اند! چرابجای خدمات دادن برحسب درصد و سنوات بچه هایی که درجبهه وجنگ بودندبین بچه های جبهه اختلاف می اندازند؟ بایدبه هرفردی که درجنگ شرکت کرده حتی یک ماه یا5درصدجانبازی داردبرحسب همین مدت به آنهاامکانات داده بشود.

برای مثال بتده درسنگرمخابرات حدود6نفربودیم. برحسب اتفاقات یکی اسیر، دیگرشهید و آن دیگری مجروح شدند.دوستانی که ماه هادرخط مقدم و درچندین عملیات شرکت کرده اندوازنظرظاهری سالم هستند، ولی ازدرون مشکلات روحی وجسمی دارند،  دولت بایدبه انهاهم خدمات بدهد.

اگرمامسلمان هستیم خودقرآن بهترین قانون است، اگرهم بلدنیستیم بایدازدیگرکشورهایادبگیریم! بهرحال اگرخودمسولیین درچندشرکت وپست ومقام مشغولند و اگر اضافه کاروخدمات ماموریت ودیگرامتیازات میگیرندچرا وقتی موضوع به قشررزمنده وجانبازوآزاده میرسدمنابعی وجود ندارد! چرا برای قشرمدیران که واقعاطی این 38سال هیچ گونه موفقیت نداشته اند منابع هست؟ فقط برای مردم عادی کشور که واقعاملتی نمونه هستندنیست؟!

خیلی حرفهاهست ولی گوش شنوانیست. بقول فرمایش امام وای به روزی که این ملت از ذات شماباخبربشوند، آنوقت بایدازگرین کارتهای خودتان جهت فراربه خارج استفاده کنید!

آزاده ای با 8سال اسارت و جانبازی 55درصد، بسیجی 55ساله ازتهران، 13ماه درخط اول جبهه، بی سیم چی دسته پیاده، دوبارمجروح ودر3عملیات حضور داشتم.

فقط جهت اطلاع آقایان نوشتم که فکرنکننددستم دورازآتش بوده؟!


کد خبرنگار : 20