تاریخ : 1396,دوشنبه 19 تير15:10
کد خبر : 54047 - سرویس خبری : کارشناس حقوقی


درباره وام، حق ایثارگری و حقوق جانبازان متوفی

س- مادر اینجانب همسرشهید هستند و در ازدواج دوم با یک جانباز ازدواج کردند. جانباز درسال۸۳از دنیا میرود. جانباز در زمان حیات از پرونده جانبازی اش زمین شهری می گیرد و فوت می شود. زمین میراثی شده و بین پدر و مادر و فرزندان جانباز تقسیم می شود. حال پس از۳۰سال قرار بود از پرونده شهید به عنوان همسر شهید به مادر اینجانب زمین تعلق گیرد اما چون جانباز زمین دریافت کرده بود مسکن و شهرسازی ایشان را واجد شرایط دریافت زمین ندانست و فرم جیم قرمز برایش آمد و بنیاد فقط اظهار تاسف کرد. با این اوصاف و باتوجه به اینکه واقعا در اینجا همسر شهید مظلوم واقع شده، آیا جنابعالی راهی برای مساعدت به ایشان می شناسید؟
ج- حسب قوانین و مقررات تشخیص این امور با وزارت راه و شهرسازی است. موضوع را با اداره کل راه و شهرسازی استان درمیان بگذارید و در صورت نیاز با استعلام از وزارت پاسخ شما را خواهند داد.

 

س - آیا فرزندان متاهل جانبازان متوفی به صورت مجزا به هر کدامشان وام مسکن تعلق می گیرد یا این موضوع حذف شده و تنها سرپرست وام می گیرد؟
ج- این مورد در مجلس نهایی نشد و از مصوبات حذف گردید.

 

س - پدر اینجانب با ۵۰ماه جبهه و ۳۵ درصد جانبازی جانباز بند الف سپاه میباشد ولی در سال ۱۵خدمت به دلیل تحصیلات پایین سپاه عذر ایشان را می خواهد ایشان را بازنشست می کنند (این موضوع را من پس از دادن کد پاسداری و مشخصات فردی و بررسی پرونده پدرم از سوی دفتر سردارصفری از سردار شنیدم) در حقوق ایشان حق دو رتبه بالاتر برایشان در نظر گرفته نمی شود و حق ایثارگری پرداخت نمی شود پس این جانبازی واین همه سابقه جبهه به چه کار ایشان می آید!؟
 ج- ایشان به عنوان جانباز می تواند تقاضای اعاده به خدمت را بکند و سپاه مکلف است ایشان را اعاده و تا زمان بازنشستگی عادی حقوق و مزایای کامل ایشان را پرداخت کند. بهانه تحصیلات پایین برای بازنشستگی زودتر از موعد جانبازن قانونی نیست.

 

س - آیا جانباز نیروهای مسلح که فوت کرده و ۳۵درصدجانبازی بنیاد را دارد و ۲۰درصد سپاه را آیا پس از مرگ می شود، حالت اشتغال یا بند ب برایش درنظر بگیرند؟
ج- بررسی درصد و از کارافتادگی حسب قانون با پرونده و مدارک پزشکی ممکن است و منع قانونی ندارد.


کد خبرنگار : 23