تاریخ : 1396,یکشنبه 10 دي18:40
کد خبر : 57315 - سرویس خبری : مسائل و مشکلات ایثارگران


دیدند جای یک نورچشمی را می گیرم!

احسان - بنده پدرم جانباز 25 درصد فرهنگی میباشند که در سال 93 بازنشسته شده است و با توجه به ماده 48 در خصوص استخدام من به جای پدرم و با شرکت در آزمون استخدامی آموزش و پرورش و تا حد مصاحبه پیش رفتم اما با پارتی بازی های اداری باز موفق نشدم در مصاحبه شرکت کنم. چون می دیدند جای یک نورچشمی را میگیرم.

 پس من که متاهل هستم بامدرک کارشناسی که فعلا مجبورشدم  برای مدیریت کارشناسی ارشد ادامه دهم، چه کنم؟

چراکسی نیست از حق پدرم و فرزندانی امسال بنده دفاع کند؟


کد خبرنگار : 20