تاریخ : 1396,دوشنبه 11 دي17:03
کد خبر : 57325 - سرویس خبری : مسائل و مشکلات ایثارگران


بار سنگین بر دوش یک همسر بسیجی!

خانم- اینجانب معصومه هنرمند به احتضار شما میرسانم که همسرم از نیروهای بسیجی فعال بود. و چندین بار به خط مقدم جبهه حضور داشتند و تنها وصیت که داشت این بود که من برای معنویت به جبهه میرم لطفا" اگه شهید شدم اجر من را کم نکنید. من هم دنبال پرونده ایشان نرفتم.

 پنج سال که پی گیرشدم ولی موفق نشدم و خسته شدم و ادامه گفتند فقط یک بار سابقه جبهه دارد و بقیه نیست. بروید بگردید ببینید از چه پایگاه اعزام شدند و من نتوانستم و نمی دانستم ازکجا شروع کردند و مدارکی کتبی را گم کردم.

بعد از چند سال و چندبار اسباب کشی. الان که نیاز دارم ماندم و دستم خالی. به جز کاغد بیمارستان که منتقل کردن و سابقه سه ماه جبهه و خلاصه فوت.

من آن موقع پانزده سال داشتم. به یاد دارم به گفته مرحوم کربلای 5 بود. همانجا شیمیایی میشود وبیمار و منتقل می شود به بیمارستان امام حسین مشهد وبعدازمدتی فوت نمودند.

  از آن موقع بارمسئولیت این یتیم ها به دوش من است. ندارم که بتوانم به امرارمعاش و تحصیل فرزندانم را بپردازم و درحال حاضر فرزندانم کمبود شدید ویتامین دی و آهن و...

امیدوارم که آینده هیچ فرزندی به بطالت نگذرد. هیچ بچه ای به جای تحصیل مجبور به کارنباشد. همچنان امیدوارم گذشته تلخ من در زندگی فرزندانم تاثیرگذار نباشد و فردسالم ومفیدی برای خود و جامعه باشد.

منتظرجواب شما هستم.

ازشما تقاضای رسیدگی دارم


کد خبرنگار : 20