تاریخ : 1396,یکشنبه 15 بهمن17:34
کد خبر : 57697 - سرویس خبری : مسائل و مشکلات ایثارگران


رزمندگان با اینهمه امکانات چه کنند؟!

حدود دو هفته پیش رفتم نیروی انتظامی و برای برادرم که اوایل جنگ قسمتی از خدمت وظیفه اش در ژاندارمری ودر جبهه بود یک گواهی حضور در جبهه گرفتم.

 خطاب نامه تامین اجتماعی بود. مسئول مربوطه در کارگزینی نیروی انتظامی گفت مدت نه ماه یعنی سه چهارم را برایش خدمت داوطلبانه حساب می کنند بقیه اش را می خرد.

 نامه را به اخوی دادم و گفتم ببر بیمه مربوطه تا بخشی از سنوات برایت منظور کنند. رفت آنجا گفتند نمی شود و باید پول دهید. فقط تنها امتیازی که دارد این است که این مدت جبهه را سختی کار برای شما حساب می کنند.

 به مامور نیروی انتظامی زنگ زدم و جریان را گفتم وی اظهار داشت آنان باید این مدت را جزء سنواتش منظور کنند. شما بروید بازرسی شکایت کنید.

برادرم هم مایوس شد و دیگر از خیرش گذشت.

این هم امکاناتی بود که به رزمندگان اختصاص دادند.


کد خبرنگار : 20