تاریخ : 1396,چهارشنبه 11 بهمن17:59
کد خبر : 57826 - سرویس خبری : مسائل و مشکلات ایثارگران


تنها در ۵۰ سالگی!

رزمنده وطن- به خدا خسته ام. جانباز ۱۵درصد هستم و با مادری پیر و بیمار زندگی سختی دارم. به دلیل عدم توانایی مالی در سن پنجاه سالگی نتونستم ازدواج کنم.

به خدا التماس کردم کمکم کنید ولی گوش شنوایی نیست. غرورمان لگدمال شده.

مثل گدا باید خودمان را جلوی هرکس بشکنیم و.......!

روزگار ازمن مگردان رو که من/ روزگاری، روزگاری داشتم...‌

حق مااین نبود.


کد خبرنگار : 20