تاریخ : 1396,شنبه 21 بهمن16:55
کد خبر : 57982 - سرویس خبری : مسائل و مشکلات ایثارگران


همه برید حبس !

بنده جانباز 35 درصد هستم.
عده ای نامرد و وحشی به خاطر پارک ماشین من و پسر 16 ساله ام را با چوب به قصد کشت زدند و وقتی به کلانتری و بعد دادگاه رفتیم باوجود اینکه دست و گوش پسرم را شکسته بودند و وحشیانه هردو مارا زده بودند متاسفانه گفتند چون نزاع دسته جمعی بوده همگی باید بازداشت شوید و 3 ماه حبس بروید.و حتی به ماهم دست بند زدند.
یعنی هیچ فرقی بین مظلوم و ظالم نیست.


کد خبرنگار : 20