تاریخ : 1397,چهارشنبه 22 فروردين18:29
کد خبر : 58670 - سرویس خبری : مسائل و مشکلات ایثارگران


مشکل ما فقط اشرافی گری!

آیتی- شما چرا خودتون را به خواب زدید؟ من در تمام دنیا نه از صهیونیست ها. کمونیست ها، ‌منافقین و‌‌‌...به اندازه اشخاصی که ریاکار هستند، تنفر ندارم که خدا برکت دهد. از ۱۰۰ مسئول، ۹۹ درصد فقط و فقط برای رضای شیطان کار می کنند. مگر شما نمی دانید حق پرستاری را قطع کردند؟ ‌مگر خبر ندارید حداقل کمک معیشت ایثارگران معسر در سال ۹۶ یک میلیون و پنجاه هزار تومان بوده و حتی بودجه آن هم تامین شده بود. پس چرا ۶۰۰ هزار تومن پرداخت کردند؟

 بیایید کلمه لعاب دار اختلاس را همان دزدی خودمان بگوییم. من یکی از مجروحیت هایم پای راست بر اثر اصابت تیر و ترکش است که به علت قطع کامل عصب پرونال و یک عصب دیگر که نام آن را به خاطر ندارم در سال حداقل یک بار انگشتان پایم به خاطر همان نداشتن عصب بر اثر تا شدن معکوس دچار شکستگی می شود که خدا خیردهد پزشکان را.

 اتفاقا" همین دیروز سه شنبه مجدد انگشت شصت پایم شکست که بعداز گرفتن عکس مشخص شده شکستگی درحد جدا شدن تکه ای استخوان است. خودم آتل خریدم و آتل گیری کردم. چون نه دفترچه و نه بیمه دی و پزشکان پشیزی ارزش نمی گذارند! گفتم تا آخرین مرحله که نظریه پزشک رادیولوژی است بروم.

 چرا ما از برکت سر مسئولین دزد، از خط فقر به خط فلاکت سقوط کنیم که ناچار بشوم برای چند صدهزارتومن هزینه زیرمیزی پزشکان پول پرست. خودم انگشت شکسته ام که سیاه شده را آتل گیری کنم؟ درد خیلی زیاده. شما هم اگر خودتون را بیدار کنید، از من خیلی خیلی بهتر خبر دارید. خودمون رو گول نزنیم. رسیدیم به سراشیبی سقوط! کشور ما هیچ مشکلی ندارد فقط اصل مشکل دزدی و اشرافی گری مسئولین است که امام خمینی این را پیش بینی کرده بود!


کد خبرنگار : 20