تاریخ : 1397,دوشنبه 21 خرداد13:55
کد خبر : 59554 - سرویس خبری : کارشناس حقوقی

قوانین جذب هیأت علمی و تبدیل وضعیت استخدامی فرزندان شهدا

قوانین جذب هیأت علمی و تبدیل وضعیت استخدامی فرزندان شهدا

مستندات قانونی در خصوص جذب هیأت علمی و تبدیل وضعیت استخدامی فرزندان شهداء متقاضی

اکبر ادیبی

اکبر ادیبی - «مستندات قانونی در خصوص جذب هیأت علمی و تبدیل وضعیت استخدامی فرزندان شهداء متقاضی»


1-    وفق بند پ ماده 90 قانون برنامه توسعه کشور: «کلیه دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و مراکز علمی که از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی أخذ مجوز نموده‌اند و دانشگاه آزاد اسلامی، مکلفند حداقل بیست درصد (20%) اعضای هیأت علمی مورد نیاز خود را از بین جامعه ایثارگران شامل فرزندان و همسران شهدا، جانبازان پانزده درصد (15%) و بالاتر، آزادگان و همسران و فرزندان آنان، همسران و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر، رزمندگان با حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه که دارای مدرک علمی دکتری مورد تأیید وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد و شرایط علمی مصوب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی را داشته باشند، حسب مورد از طریق استخدام و یا موافقت با انتقال کارکنان دیگر دستگاهها یا تبدیل وضعیت کارکنان غیر هیأت علمی، چنانچه شرایط علمی لازم را داشته باشند تأمین و از ابتداء آنان را به صورت عضو هیأت علمی رسمی قطعی با احتساب سوابق آموزشی پژوهشی و اجرائی مرتبط و تأثیر آن در پایه و مرتبه علمی و با رعایت صلاحیت‌های اخلاقی استخدام کنند.احکام و امتیازات این بند شامل اعضاء هیأت علمی فعلی دارای سوابق ایثارگری فوق نیز می‌شود. مسئولیت اجرای احکام این ماده به طور مستقیم برعهده وزیر و رئیس دستگاههای مذکور است در اجرای این حکم مقامات یادشده مکلف به اتخاذ تصمیم می باشند».


2-    وفق بند ح ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه کشور: «ایثارگران و فرزندان شهدا مشمول قوانین، مقررات و ضوابط استخدامی خاص مربوط به خود بوده و کلیه دستگاههای مشمول ماده (2) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مکلف به انجام آن هستند»؛


3-    وفق بند ز ماده 88 قانون برنامه ششم توسعه کشور: «فرزندان شهدا از کلیه امتیازات و مزایای مقرر در قوانین و مقررات مختلف برای شخص جانباز پنجاه درصد (50%) و بالاتر به استثنای تسهیلات خودرو، حق پرستاری، کاهش ساعت کاری و حالت اشتغال برخوردارند»؛


4-    از این رو، طبق صراحت مواد مذکور، فرزندان شهدا از کلیه مزایا و امتیازات جانبازان 50 درصد و بالاتر در استخدام و جذب برخوردار می باشند که از جمله آنها ماده 8 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 31/3/1374 می باشد: «دستگاههای مشمول این قانون مکلفند حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ قانون نسبت به تبدیل وضعیت ‌استخدامی جانبازان غیر رسمی خود حسب درخواست آنان و پس از احراز شرایط گزینش به استخدام رسمی ثابت یا عناوین‌مشابه اقدام نمایند. سازمان امور اداری و استخدامی کشور موظف است درخواست دستگاههای یاد شده در صورت فقدان پست‌سازمانی متناسب با شرایط عمومی جانبازان نسبت به ایجاد پست مورد نظر از محل حذف پستهای بلامتصدی و در صورت‌فقدان پست سازمانی بلامتصدی نسبت به ایجاد پست سازمانی جدید اقدام نماید...»؛


5-    بر این اساس، فرزندان شهداء علاوه بر شمول قوانین خاص مربوط به خود، مشمول بخشنامه ها و مصوبات خاص مرتبطه منجمله بخشنامه شماره 18976/41 مورخ 24/10/1374 سازمان امور اداری و استخدامی کشور در خصوص تبدیل وضع استخدامی جانبازان شاغل غیر رسمی به شرح ذیل می باشند:
«کلیه دستگاهها مکلفند جانبازان شاغل غیر رسمی (پیمانی، قراردادی، روزمزدی و حق التدریس) خود را که به طور تمام وقت اشتغال داشته اند، حسب درخواست آنان پس از احراز شرایط گزینش و طرح و تصویب موضوع در کمیته اجرائی طرح طبقه بندی مشاغل (موضوع ماده 21 آئین نامه اجرائی نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت) تبدیل وضع کرده و نسبت به صدور احکام رسمی، ثابت یا عناوین مشابه آنان اقدام نمایند...، کلیه دستگاهها موظفند نسبت به تخصیص پستهای سازمانی متناسب با شأن و منزلت جانبازان موصوف اقدام و در صورت عدم وجود پستهای سازمانی از محل حذف پستهای بلاتصدی و یا با ایجاد پست ثابت سازمانی پس از تائید مراجع تشکیلاتی ذیربط عمل نمایند».


با توجه به صراحت قوانین و مقررات مذکور و مرتبط دیگر از جمله قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران (بویژه فصول چهارم و پنجم آن)، جذب و تبدیل وضعیت استخدامی فرزندان شهداء از حالت های غیر رسمی فوق الذکر به رسمی قطعی، از تکالیف قانونی وزارتین محترم علوم و بهداشت و دانشگاه ها و مؤسسات زیر مجموعه با نظارت بالاترین مقام مسئول می باشد.
 


کد خبرنگار : 17