تاریخ : 1397,یکشنبه 20 خرداد15:38
کد خبر : 59566 - سرویس خبری : مسائل و مشکلات ایثارگران


برای خرید جهیزیه

محمدحسین محمدی- من 12 ماه بسیجی دارم. معسرم در سپاه تایید شده ولی خبری نشده!

اجاره نشینم. پول اجاره 6 ماه گذشته مانده.

دخترم نامزده. برای خرید جهیزیه توانایی ندارم.

لطفا منو راهنمایی کنید.


کد خبرنگار : 20