تاریخ : 1397,چهارشنبه 13 تير19:58
کد خبر : 59942 - سرویس خبری : فتوتییتر

توجیه های عجیب و غریب برای کاهش سهمیه ایثارگران
کد خبرنگار : 23