تاریخ : 1397,یکشنبه 14 مرداد14:32
کد خبر : 60464 - سرویس خبری : ادبیات ایثار و شهادت

برای خبرنگار شهید «محسن خزایی»

برای خبرنگار شهید «محسن خزایی»

علیرضا چخماقی

خزایی آن که از اهل خبر بود

     و از رمز حیات، او با خبر بود

خبر می‌داد به ما، از صحنه رزم

     همان جایی که جنگ خیر و شر بود

خزایی آن که او، در راه ایمان

     ز خود هجرت نمود و در سفر بود

به راهی گام نهاد، کز روز اول

     برایش این سرانجام جلوه‌گر بود

ز میدان‌های رزم، هرگز نترسید

     که او در راه حق، جانش سپر بود

به پروازی بلند، شد آسمانی

     برایش این شهادت، بال و پر بود

خوشا او را، که رست از دام دنیا

     و در بازار شامش، رهگذر بود

علیرضا چخماقی


منبع : کیهان