تاریخ : 1397,چهارشنبه 17 مرداد19:37
کد خبر : 60545 - سرویس خبری : بدون ویرایش از شما


فرماندهان را نادیده نگیرید!

ناشناس- خواهشمند است توجه ویژه به اصول فراموش شده برگزاری (( رفراندوم )) یا انتخابات را در ادامه معطوف فرمایید لذا قلم فرسایی در خصوص باورهای مردم و استفاده از تلقین در تفکر عمومی جامعه هنگامی که فضای اضطرار به وجود آید میبایست رفتاری فاقد عقلانیت را از مردمی که در ترس و اضطرار قرار دارند انتظار داشته باشیم.

 مطالبات مردمی همواره با تفکر و پیش بینی عاقلانه همراه است بویژه در ایران که دارای رهبر فرزانه و فرهنگ ایثار و شهادت است نمیتوان موج سواری تبلیغات در انتخابات را به گردن مردم انداخت بلکه بی توجهی به سنت پیامبران و معصومین (ع) اولین راه نفوذ در صفوف مومنان است لذا طرح موضوع (( رفراندوم )) نیز بهره برداری مجدد از فضای انتخابات در سال 92 میباشد که با هجمه به فرماندهان نظامی در قالب جمله "من سرهنگ نیستم" کلید خورد.

 لازم است برای جلوگیری از تکرار و بی توجهی به نظرات فرماندهان نظامی که جزو اصول دهگانه پیامبر اکرم (ص) هنگام مقابله با دشمنان داخلی و خارجی به طور کامل در دسترس قرار دارد به جای تفسیر نا آگاهانه از شرایط و اشتباهات را به گردن مردم انداختن تلاش شود از تجربیات ارزنده فرماندهان نظامی که همیشه در خط مقدم نبرد با دشمن و همیاری و کمک به دین و میهن و مردم و مرکزیت اقتدار و پاک بودن از شائبه های ارتباط مخفی با دشمن هستند نهایت استفاده و اعتماد لازم به عمل آید.

 پیشنهاد می گردد مطابق اصول دهگانه فوق الذکر قبل از برگزاری هرگونه ((رفراندوم)) و هرنوع مراجعه به آرای مردم اولویت واجب را بر کسب نظرات فرماندهان نظامی کشور و راهبردهای ارائه شده از سوی ایشان قرار دهند تا اشتباهات گذشته در نبرد با دشمنان داخلی و خارجی در جبهه های مختلف جلوگیری و امور هر نوع جنگ در قالب (( رفراندوم )) و انتخابات بعدی را به فرماندهان نظامی واگذار کنیم.


کد خبرنگار : 20