تاریخ : 1397,دوشنبه 26 شهريور16:06
کد خبر : 61247 - سرویس خبری : مسائل و مشکلات ایثارگران


یکی جواب این آموزش و پرورشی بازنشسته را بدهد!

حبیب الله یزدانی- حقیر جانباز ۷۰ درصد شیمیائی هستم. بازنشست آموزش و پرورش که باید طبق ماده۴۰ طرح جامع حکم بازنشستگی را مطابق با آخرین حقوق حالت اشتغال می دادند ولی هم آموزش و پرورش و هم سازمان بازنشستگی باوجود نامه بنیاد شهید اقدام نکردند و به کمیسیون همیشه خواب ماده ۱۶ در یک سال قبل شکایت از طریق بنیاد خراسان شمالی نمودم ولی گویا باوجود قطعی بودن موضوع هنوز آقایان در زیر کولرهای راحتی وقت رسیدگی پیدا نکردند.

 حتی باحال خراب حضوری رفتم. فاتحه هم نخوندند و گفتند هنوز خیلی به نوبت شما مونده که فکر می کنم پس از مرگم شاید به درد فرزندان خوش بینانه بگویم و شاید هم نوه ها بخورد.

واقعا" که....حتی در جلسه معاون پارلمانی بنیاد در یک ماه اخیر هم گفتم ولی دریغ از...


کد خبرنگار : 20