تاریخ : 1397,پنجشنبه 12 مهر14:44
کد خبر : 61495 - سرویس خبری : بدون ویرایش از شما


پاسخ دیوان به سوالی درباره تبدیل وضعیت

این سئوال را بنده از قسمت پرسش و پاسخ ایثارگران دیوان عدالت اداری پرسیدم. کارشناس مربوطه این گونه پاسخ داد.

لطفا این سئوال را هر چند قسمتی از آن تکراری است دقیقا توضیح بفرمائید.

براساس قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، فرزندان جانبازان زیر 25 درصد و رزمندگان که سالها بصورت عادی با قرارداد کار معین (مشخص) مشغول در ادارات دولتی به کار هستند. می بایست به رسمی تبدیل وضعیت شوند. مستحضرید بر اساس بند (ذ) ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه، ماده 21 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران اصلاح و 2 تبصره به آن اضافه شد. در تبصره یک این اصلاحیه آمده است: وضعیت استخدامی مشمولان این ماده حداکثر پس از 3 ماه رسمی قطعی می شود.

با توجه به این قانون فرزندان ما باید بدون آزمون استخدامی یا هر مانع دیگری به رسمی قطعی تبدیل وضعیت شوند. در آرای صادره که در همین سایت شما وجود دارد (دو مورد) دادخواست شاکیان در مرحله دادگاه نخستین (بدوی) رد شدند ولی در آرائ تجدیدنظر، شکایتشان وارد تشخیص داده شد.و رای به نفع فرزندان ایثارگران صادر شد. اگر نیاز است شماره رای صادره را خدمت شما می دهم. سئوال این است چرا حضرتعالی از شرکت در آزمون استخدامی صحبت می کنید؟ با تشکر

پاسخ:

موضوع جذب خارج از آزمون ایثارگران و فرزندان آنها مربوط به  بند و ماده 44 قانون برنامه پنجم بوده. بعد از اتمام قانون برنامه پنجم قانون جامع حاکم است و در ماده 21 قانون جامع جمله طبق قوانین مربوطه حاکی از شرکت در آزمون است. همانطور که در گردش کار پرونده مشاهده می کنید. وضعیت شکات پرونده های مذکور مشمول بند و ماده 44 قانون برنامه پنجم میشده و سازمان در تبدیل وضع استخدامی آنها کوتاهی نموده بود.
1397/07/11


کد خبرنگار : 20