تاریخ : 1398,چهارشنبه 14 فروردين15:09
کد خبر : 64947 - سرویس خبری : بدون ویرایش از شما


شباهت عجیب مسئولین و فرماندهان جنگ!

ع ق - واقعا مسئولین حال حاضرکشور چگونه خودشان رابا فرماندهان زمان جنگ قیاس می کنند؟ این روزها جهت گرفتن یک پست بالاتر آقایان دست به هزار تهمت و افتراء ودروغ و شعارهای توخالی می دهند ولی زمان جنگ هنگام تعیین یک فرمانده، هرکدام سعی می کردند که شخصی را پیشنهاد بدهند که بیشتر بتواند درجنگ مفیدباشد.

 فرماندهان بابدن مجروح جنگ رارها نمی کردند! الان فرزندان خود مسئولین در این تحریم و سختی های موجود کشور، چه نقشی دارند؟ کجا زندگی می کنند؟! زمان جنگ بودندافرادی که حتی ماه هادرمنطقه بودند ولی الان مسئولین کشور بهترین شرایط را برای خودشان مهیاکرده اند.

 زمان جنگ رزمندگان تحصیل و درآمد را رها کردند ولی الان هرکدام ازآقایان از بودجه کشورسهم خواهی می کنند! درجنگ اگرخدای نکرده شکستی بود، اولین نفرخودفرمانده به گردن می گرفت ولی الان هراتفاقی که رخ میدهد، مسئول مستقیم آن کارخودش را مبراء میداند!

 آیا درآمدو حقوق ودستمزد یک رزمنده وفرمانده جنگ چقدر تفاوت داشت؟ الان چقدرتفاوت دارد؟ حتی یک بازیگرسینماکه نقش یک رزمنده رانمایش می دهد، ده هامیلیون تومان دستمزدبرای چنددقیقه فیلم بازی کردن می گیرد.

 میدانیددیگه ایران مثل رزمندگان جبهه وجنگ نخواهد داشت. طرف 3ماه خاطره ورزش یافیلم وسریال ازخانواده خودش دورهست دربهترین شرایط بارها بازگو می کندچقدرسختی کشیده! آیا زمان جنگ رزمندگان تنهاسختی ومشکلاتشان نجات ایران ونظام وملت نبود؟

 متاسفانه از اوایل دهه هفتادسیستم مدیریت تغییرکرده. روز به روز مسئولین به جای خدمت کردن بیشتر به فکر آینده خانواده خودشان افتادن. اکثریت فرزندان مسئولان درخارج و یا در داخل صاحب شغل ودرآمد و بهترین امتیازات هستند چون که ژن پدر و مادرشان به قول پسر عارف بهتر هست. شماها فقط شعاردادید وسرملت ایران منت گذاشتید.


کد خبرنگار : 20