تاریخ : 1398,چهارشنبه 14 فروردين15:57
کد خبر : 64949 - سرویس خبری : مسائل و مشکلات ایثارگران


بیماری پوستی دمارم را درآورده!

علی ملکی باب هویزی - من ۳ ماه کارت ایثار دارم ولی اعزامی ۶۷٫۲٫۱۵ لغایت ۶۷٫۲٫۶۹ در منطقه غرب کشور خدمتم را تمام کردم. در آن زمان به علت آلوده بودن منطقه من به یک بیماری پوستی و ریه دچار شدم که همین طور ادامه دارد.

به علت نداشتن وضع مالی درست نتوانستم از آن زمان به بعد درمان بیماریم را درست ادامه بدهم. آیا میتوانم با همین کارت ایثار در ستاد ایثارگران ارتش پرونده ای برای درمانم تشکیل بدهم؟

 چون خدا میداند به علت همان آلوده بودن همان منطقه زمان خدمت به این بیماری دچار شدم و آن زمان دکتر درستی در آن منطقه نبود که علتش را بداند و احتیاج به سرباز بود وقتی اگر آنجا دکتری هم می رفتیم دکتر هم میگفت خوب میشید. چون روز به روز رنج زیادی از این بیماری می برم.

کمکم کنید. ممنون


کد خبرنگار : 20