تاریخ : 1398,سه شنبه 20 فروردين16:22
کد خبر : 65103 - سرویس خبری : بیمه


جیب پر پول بیمه دی ایها!

ناشناس - به همه جانبازان واقعی و مظلوم ودرد ورنج کشیده و اما عرض شود برادران اصل قضیه برمی گردد به اینکه عمده سهامداران بانک دی مدیران ارشد بنیاد میباشند و دراین میان یکی دونفرحال یا با هماهنگی یابدون هماهنگی اختلاس نموده اند وآمدندچاره ای اندیشیدندوآن اینکه بدون مناقصه اموردرمانی جامعه هدف را به بیمه دی واگذارنمایندکه البته بازهم بایدگفت عمده سهامداران بیمه دی نیزهمان مدیران ارشدبنیادمیباشندوچون حضرات خودبهتردانسته که دراین میان قشرجانبازان بیشتربه درمان ودارونیازمندندوخوب ازاین بابت هم جبران اختلاس بانک دی رانموده هم پول هنگفتی به جیب زده اند.

 همانطورکه همگان مستحضرید به خاطرنپرداختن به موقع هرینه ها به مراکز درمانی، اطباء، داروخانه ها و...یک به یک قراردادهایشان را فسخ نموده وجانبازان واقعی مجبورندبرای درمان به هر دری برنند حتی شده پولش را از جیب پرداخت کنندکه البته وفق مرادحضرات هم شد وهمه خبر دارین که تاقبل ازتیرماه96 هزینه های پرداختی توسط جانبازان واقعی 3الی4ماه طول میکشیدتابه حساب واریزگرددالبته با کسرمبلغی از اصل پرداختی توسط جانبازان وازتیرماه 96به بعدهم که تا این تاریخ98/1/19ریالی به حسابمان بابت هزینه های درمانیمان واریزنگردیده است.

  خوب حال با یک حساب سرانگشتی متوجه خواهیدشدکه سودبانکی هزینه های درمانی در طول مدتی که بیمه دی عهده دار درمان جامعه هدف شده است چه مبلغ هنگفتی حضرات عمده سهامداران بانک دی وبیمه دی بجیب زده وچنانچه ادامه داشته باشد به جیب خواهند زد، چشم آدمی را قناعت پُرکندیا خاک گور.

 برادران امیدوارم ان شاءا...نیازی به درمان ودکتر و دارو نداشته باشین و خداوندبی نهایت مهربان خودش لباس عافیت بر تنتان و البته بر تن تمام بیماران کند ان شاء ا...


کد خبرنگار : 20