تاریخ : 1398,چهارشنبه 25 ارديبهشت16:24
کد خبر : 66115 - سرویس خبری : عکس روز

یک دلِ تنگ

یک دلِ تنگ

پنج شنبه،
برای من یک روز مثل تمام روزهاست؛
ولی برای او!
یک قرار است ...
و یک دل تنگ...
و بوسه ای که هر هفته می نشاند،
به جای گونه ی پسر،
به روی سنگ...