تاریخ : 1398,شنبه 25 خرداد16:30
کد خبر : 66914 - سرویس خبری : مسائل و مشکلات ایثارگران

به هر دو فرزندم وام بدهید!سیدعلی - بنده جانباز 70% میباشم و دو فرزندپسرم با توجه به اینکه مدرک کارشناسی داشته ولی به استخدام دوائردولتی درنیامده وبه شغل آزاد روی آورده اند و هردو نفرشان باهم درتهران زندگی می کنند و قصدازدواج هم ندارند.

چراکه می گویند بابا در توانمان نیست دختر مردم را به خانه آورده ونتوانیم ازپس مخارج بربیاییم. شرمنده سوُال در واقع اینجاست طبق مصوبه مجلس فرزندان جانبازان 70 %هم می توانند از وام مسکن بهره جسته با توجه به اینکه خود بهتر می دانید در تهران قیمت مسکن بالا هست آیا می توانند دو برادر برای یک واحد مسکونی وام مسکن را دریافت کنند؟

خیلی ممنون می شوم که دراین خصوص پیگیرشده و نتیجه را به این بنده حقیراطلاع دهید.

جناب ساقی بزرگوار بابت تمام زحماتتان بی نهایت متشکرم ارادتمند تقی آبادی


کد خبرنگار : 26