تاریخ : 1398,دوشنبه 27 خرداد13:30
کد خبر : 67086 - سرویس خبری : اخبار

آیا ایثارگران شاغل و غیر شاغل در قانون برابرند؟


آیا ایثارگران شاغل و غیر شاغل در قانون برابرند؟

ایثارگران شاغل دولتی از امتیازات متعددی برخوردار هستند اما ایثارگران غیرشاغل از بسیاری از مزایایی که قانون تعیین کرده است برخوردار نیستند!

فاش نیوز - ایثارگران شاغل دولتی از امتیازات متعددی برخوردار هستند اما ایثارگران غیر شاغل از بسیاری از مزایایی که قانون تعیین کرده است برخوردار نیستند!

 اگر چه از دید قانون گذار ایثارگر، ایثارگر است و دولتی و غیر دولتی ندارد اما ایثارگران فاقد شغل دولتی ( اعم از رزمنده و جانباز و آزاده) از برابری امتیازات ایثارگران به صورت جدی برخوردار نیستند و مسئولان باید موضوع را بررسی و پیگیری کنند.

 تمام امتیازات ایثارگران شاغل دولتی ( که حقشان است) باید به ایثارگران فاقد شغل دولتی به گونه ای داده شود که این احساس در بین ایثارگران به وجود نیاید که خدای ناکرده مورد تبعیض قرار گرفته اند. مگر کارمندان دولت از بودجه عمومی حقوق و مزایا دریافت نمی کنند؟ پس باید به ایثارگران فاقد شغل دولتی نیز از بودجه عمومی معادل ایثارگران کارمند پرداخت هایی صورت بگیرد و این بی عدالتی که سال هاست ادامه دارد، مرتفع شود.

چرا باید ایثارگران شاغل در دولت از امتیازات متعددی برخوردار باشند ولی ایثارگران فاقد شغل دولتی از اکثر امتیازات یا معادل آن بی بهره باشند؟ در شرایطی که کمک معیشت یک رزمنده و جانباز را به خاطر سابقه بیمه پردازی در تامین اجتماعی قطع می کنند، این تفاوت در نگرش ها چه توجیهی می تواند داشته باشد؟!

 ایثارگران فاقد شغل دولتی مگر چه گناهی کرده اند که کارمند دولت نیستند و از امتیازات و تسهیلات ایتارگران شاغل دولتی بی بهره اند؟ هر چند که در شرایط سخت معیشتی کنونی می بایست برای آنها امتیازات بیشتری قائل شوند.


کد خبرنگار : 18