تاریخ : 1398,یکشنبه 26 خرداد15:32
کد خبر : 67166 - سرویس خبری : مقاومت اسلامی

طرح/ منطق مقاومت و افول آمریکا + عکس
"مقاومت" یک الگوی بازدارندگی در سایر کشورها است. می‌بینیم زبان و ادبیات ترامپ عوض می‌شود، اینجاست که می‌گوییم ما باید اول یک حوزه غیر قابل نفوذ برای اراده دشمن ایجاد کنیم.