تاریخ : 1398,سه شنبه 25 تير14:42
کد خبر : 68208 - سرویس خبری : استان ها


فرم تازه نمی دهیم!

جانباز بسیجى - دیروز به سپاه اردبیل به خاطر موج انفجار که ازسال ١٣٨٨ مراجعه کردم گفتند براى تو نمى توانیم کمیسیون بدیم. چون قانونى از سال ٩٧ آمده کسانى که پرونده در بنیاد داشته باشند نمى توان براى کمیسیون فرم داد.

گفتم من ١٠ سال است که فرم پر کرده ام و پرونده ام در مورد ضایعات و آسیب دیگرى که با موج گرفتگى ست فرق دارد.

این چه قانونى است کسانى که تازه فرم پر کنند مى توانند به کمیسیون موج انفجار بروند ولى کسانى که پرونده در بنیاد دارند شامل حال آنها نمى شود؟

این ماده قانون بى اساس مطالعه نشده را از خود درآوردید؟

خواهشاً در این مورد تجدید نظر شود.


کد خبرنگار : 20