تاریخ : 1398,یکشنبه 13 مرداد19:11
کد خبر : 68664 - سرویس خبری : عکس

سالگرد شهادت حسن احمدی مقدس/تصاویر

سالگرد شهادت حسن احمدی مقدس/تصاویر

سالگرد شهادت حسن احمدی مقدس معاون دادستان تهران امروز یکشنبه (۱۳ مرداد) برگزار شد.

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/5/13/2213646_348.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/5/13/2213633_421.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/5/13/2213632_915.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/5/13/2213631_449.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/5/13/2213634_641.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/5/13/2213635_597.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/5/13/2213636_172.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/5/13/2213637_191.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/5/13/2213638_404.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/5/13/2213641_397.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/5/13/2213642_362.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/5/13/2213643_228.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/5/13/2213644_644.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/5/13/2213645_859.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/5/13/2213647_910.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/5/13/2213639_449.jpg


منبع : میزان