تاریخ : 1398,یکشنبه 03 شهريور16:00
کد خبر : 69108 - سرویس خبری : مقاله و یادداشت

راهکار مبارزه با هر نوع فساد


راهکار مبارزه با هر نوع فساد

دستور می دهد با فرستادن ماموران مخفی راستگو و باوفا، کارهای آنان را زیر نظر بگیرد؛ زیرا مراقبت و بازرسی مداوم و پنهانی، سبب می شود که آنان به امانتداری و مدارای با مردم وادار شوند...

جانباز دکتر رضیعی

جانباز دکتر مرتضی رضیعی - راهکار مبارزه با هر نوع فساد (خصوصا" فساد اقتصادی که ضد تولید و رونق اقتصادی و مطالبه اصلی اغلب مردم است) را باید در  نامه مولای متقیان علی ع به مالک اشتر جستجو کرد. در عهدنامه ی مالک اشتر ابتدا حضرت وی را به انتخاب افراد شایسته مأموریت می دهد، و پس از آن می فرماید:

پس در انتخاب آنان، هرگز به فراست و خوش بینی و خوش گمانی تکیه مکن، زیرا افراد زرنگ، راه جلب نظر و خوش بینی زمامداران را با ظاهرسازی و خوش خدمتی خوب می دانند؛ در حالی که ورای این ظاهر جالب، هیچ گونه امانتداری و خیرخواهی وجود ندارد.

سپس به وی دستور می دهد با فرستادن ماموران مخفی راستگو و باوفا، کارهای آنان را زیر نظر بگیرد؛ زیرا مراقبت و بازرسی مداوم و پنهانی، سبب می شود که آنان به امانتداری و مدارای با مردم وادار شوند. «اعوان و انصار خویش را سخت زیر نظر بگیر. اگر یکی از آنان به خیانت دست زد و ماموران مخفی تو به اتفاق، چنین گزارشی دادند، به همین مقدار از شهادت بسنده کن و او را زیر تازیانه ی کیفر بگیر و به مقدار خیانتی که انجام داده، او را مجازات کن؛ سپس وی را در مقام خواری و مذلّت بنشان و نشانه ی خیانت را بر او بنه و گردنبند ننگ و بدنامی را به گردنش بیفکن، تا عبرت دیگران شود.»

 از کلمه «اتفاق» معلوم می شود نظر حضرت امیر 2 یا 3 مامور مخفی مجزا و موازی از هم بوده که اخبار به طور صحیح، دقیق و جامع برسد تا خدای ناکرده به کسی یا گروهی به غلط و ناروا ظلمی نشود.
ظاهرا نظر ان حضرت بر این بوده که مثل شهادت در دادگاه که نیاز به 2 شاهد عادل و راستگو هست، در مورد گزارش مامورین مخفی هم علاوه بر گزارش مأمورین مخفی اولی، بررسی و گزارش مأمورین مخفی دومی (و شاید سومی) هم لازم بوده  و نهایتا گزارش ها  به  رئیس کل مربوطه  و سپس حاکم مربوطه داده می شده است (امروزه منظور از حاکم،حاکم یا رئیس 3 قوه قضائیه، مجریه و مجلس می باشد).

این نشان می دهد که برای سالم سازی یک جامعه امروزی که فساد در ارکان مختلف آن رخنه کرده عزم و همکاری روسای 3 قوه لازم است. فلذا روسای سه قوه در مبارزه و ریشه کن کرد