تاریخ : 1398,شنبه 20 مهر20:01
کد خبر : 70078 - سرویس خبری : عکس روز

ایثارش را دیدم، شرمنده شدم

ایثارش را دیدم، شرمنده شدم

از خیابان شهدا آرام آرام در حال گذر بودم!
هفتمین کوچه انگار کانال بود! بله؛ شهیـد ابـراهیـم هـادی
 
انگار مرکز کنترل دل ها بود!! هم مدارس! هم دانشگاه! هم فضای مجازی! مراقب دل های دختران و پسرانی بود که در دنیا خطر لغزش و غفلت تهدیدشان می کرد!
ایثارش را دیدم…

از کم کاری ام شرمنده شدم و گذشتم…