تاریخ : 1398,سه شنبه 06 اسفند14:14
کد خبر : 72725 - سرویس خبری : مسائل و مشکلات ایثارگران

عوارض جانبازان جدی ست!جانباز امضا محفوظ - قانون تعیین درصد جانبازی در هیات وزیران تصویب شده که بنیاد بسیاری از بندها را از جمله تعیین درصد عوارض مجروحیت را لحاظ نکرده درحالیکه در مصوبه تعیین درصد برای عوارض مجروحیت پیش بینی شده است.

  به این ترتیب به جانبازانی که به علت عوارض مجروحیت دارای مشکلات جسمس و روانی شدند هیچگونه درصدی تعلق نگرفته است. برای مثال جانباز اعصاب و روان به علت عوارض مصرف دارو دچار انواع مشکلات داخلی از قبیل نارسایی کلیه ها و کبد و جهاز هاضمه یا مشکلات جنسی هستند.

 جانبازان قطع عضو نیز دچار آسیب های عوارض مجروحیت می باشند برای مثال جانبازی که یک پایش قطع شده به علت عدم تعادل در راه رفتن دچار مشکلات دیسک کمر شده اما کمیسیون پزشکی بنیاد دیسک کمر را جزء مجروحیت محسوب نکرده است.

 تقاضا داریم مسئولان دلسوز پاسخگو باشند درحالیکه جانباز مجروحیت اصابت ترکش به کمر را در صورت جلسه سانحه و تایید کمیسیون پزشکی ارتش و کمیسیون احراز ماده 3 بنیاد و مدارک جراحی طبق نظریه پزشک جراح به اشتباه دیسک کمر را گواهی کرده   چرا در کمیسیون پزشکی بنیاد می گویند دیسک کمر عمل شده و درصدی به علت اصابت ترکش نیز تعلق نگرفته است؟ آیا اصابت ترکش و موج انفجار به کمر منجر به آسیب دیسک کمر نیست لذا هیچگونه درصدی حتی درصد اصابت ترکش تعلق نخواهد گرفت؟

 کجای کار اشکال دارد که علیرغم اثبات مجروحیت طبق قوانین هیچگونه درصدی اعطا نشده است؟ درحالیکه هرگونه کاهش درصد جانبازی ممنوع میباشد آیا این عملکرد و سیاست انقباضی در راستای کاهش سلیقه ای درصد جانبازی توسط کمیسیون پزشکی و ظلم آشکار به جانباز نیست؟


کد خبرنگار : 20