تاریخ : 1399,یکشنبه 28 ارديبهشت22:11
کد خبر : 74868 - سرویس خبری : بدون ویرایش از شما

جانباز شیمیایی با این مستعمیری؟!حسین صالحیان -  سلام. من جانباز 25 درصد هستم، شیمیایی وهنوز مستعمیری بهم می‌دهند وهیچ کاری هم. ندارم.

توروخدا بااین حقوق یعنی مستعمیری به مبلغ نهصد تومان من زندگیم باسه دختر چجور بگردانم.

اگر عدل همین است باشه. من را راهنمایی کنید آقایان بالایی ها خاک تو سرمن است با این مستعمیری.

من که سه سال درجبهه و جانبازی 25 درصد، آن هم شیمیایی که درهرثانیه زندگی برایم تمام است...

من به جهنم؛ بچه هایم وزنم گناه دارند.

خدا یا ر بی کسان است..