تاریخ : 1399,چهارشنبه 31 ارديبهشت14:28
کد خبر : 74961 - سرویس خبری : مسائل و مشکلات ایثارگران

فشار اقتصادی + PTSDحسن - واقعیت امر این است که علت عدم تحقق حقوق حقه مدافعان وطن نا آگاهی و یا عدم شناخت ما از حقوقی است که علاوه بر تاکید موکد امام راحل و رهبر بزرگوار، بنا به آسیب شناسی های کارشناسان در سطح بین المللی و تبعات مخاطره آمیز روح و روانی که از حضور رزمندگان در شرایط پر تنش محیط های جنگی که بر این انسان های شرافتمند تحمیل می گردد و آنچه که بیشترین فشار روانی را بر این عزیزان وارد می کند بروز آثار خشونت آمیز و غیر متعادل رفتاری در مواجه با مشکلات اقتصادی که همسر و فرزندان این قشر به شکلی مضاعف درگیر می کند.

 در واقع ضعف ناشی از اثرات مخرب استرس ها و خاطرات غیر معمول اتفاقات و ضوابط جنگ خصوصا" در دوران کهولت، توان مقابله منطقی با فعالیت های اجتماعی این عزیزان را مختل می نماید گر چه شرایط مدافعان جنگ تحمیلی به شکلی خاص، این تحولات را تشدید می کند و آن قداست و تکلیف شرعی دفاع مقدس بود که با اتفاقات خلاف تصور این بزرگواران در نظام اقتصادی مبتنی بر تبعیض، آشفتگی و هیجانات ناشی از آسیب های شرایط جنگ و نبرد و نگرش های اعتقادی این عزیزان هم افزایی و تشدید می نماید، در پایان باید عرض کنم که بی توجهی به حقوق این عزیزان علی الخصوص جانبازان با هر درصد و معیاری دور از عرف بوده و به طور قطع در نظام الهی اتفاقی به غایت ظالمانه است.

با تشکر