تاریخ : 1399,شنبه 03 خرداد17:40
کد خبر : 75049 - سرویس خبری : مسائل و مشکلات ایثارگران

یک پدرشهید کنگاوری بدون مسمتری!هوشنگ اعظمی نیا - آقای شهیدی! من پدر شهید سعیداعظمی نیا از شهرستان کنگاور هستم.

چرا بنیاد شهید به من حقوق یامستمری نمی دهد؟ بنیاد شهرستان می گویند تو بازنشسته ارتش هستی، نباید حقوق یا مستمری دریافت کنی. واقعا راست می گویند یا پارتی ندارم کارم درست کنه؟

توراخدا تو جواب بده ببینم دردم کجاست. از بی دست پابودنم است یا از بی پارتی بودن؟

چرا به بعضی از والدین شهدا حقوق می دهند به بعضی مثل من نه؟

حداقل تلفنی به من با همان شماره که نوشتم بدین چون من بلد نیستم از طریق اینترنت تماس بگیرم. والسلام