تاریخ : 1399,سه شنبه 03 تير15:53
کد خبر : 75825 - سرویس خبری : متن ادبی

دلنوشته ای برای همسرجانباز شهید "رجبی"

سلام دختر دریا !


سلام دختر دریا !

دختر دریا با ذهنى مستقل مى داند چه مى خواهد و در آن مسیر پایدارى به پیش مى رود. اجازه نمى دهد دیگران برایش تصمیم بگیرند.

م پرواز - سلام دختر دریا مى داند از زندگى چه مى خواهد باید چه کار کند، چگونه در آن مسیر گام بردارد و براى رسیدن به آن به صداى درونى خویش که از آرمان ها و ارزش هاى درونى اش سرچشمه مى گیرد گوش فرا مى دهد.

دختر دریا با ذهنى مستقل مى داند چه مى خواهد و در آن مسیر پایدارى به پیش مى رود. اجازه نمى دهد دیگران برایش تصمیم بگیرند. مصمم و قاطع تصمیم مى گیرد و مسئولیت تصمیم هایش را نیز مى پذیرد.

دختر دریا هرگز نگران قضاوت هاى دیگران نشد و فشارهاى خارجى بر روى تصمیم هاى او اثرى نداشت. او راه خود را رفت حتى اگر در این میان تصمیم هایش ناخوشایند دیگران شد.
و مگر مى شود بدون وجود معنویت و معنا قدم در این  راه پر تلاطم گذاشت؟
و معنویت است که به ما کمک مى کند تا اعماق زندگى خود را در مفهومى ژرف و عمیق قرار دهیم.
و معنویت است که به ما کمک مى کند تا ارزیابی کنیم که کدام اقدام و مسیر زندگى معناى بیشترى از دیگرى دارد.

و چه زیباست رنگ زندگى تو اى دختر دریا!
 " صبغه الله و من أحسن من الله صبغه "

و معناست که مى کشاند تو را به سوى یک خود انگیختگى و خودسازى که تو را منتظر پاداش بیرونی نیست.

و چه زیباست یادآورى کلام أمیرالمؤمنین در توصیف مؤمن مى فرمایند" ... شکور صبور بفکرته  ".
و جمله اى که همیشه مى گویى ! به برکت ولایت حالمان عالى است !

برایتان سخت نبود ؟ ................ نه !
برایتان سخت نبود؟  ................ نه !
و باز هم پرسید !
برایتان سخت نبود ؟
و باز هم پاسخ تو .......................نه !

و حالا این روزها و برایت سخت نیست؟

و پاسخ تو به این سؤال آخر

اگر روزى خانه ام در آتش بسوزد و از بین برود، مى گویم مهم نیست!
اما هیچ گاه فکر نمى کردم نبود حاج آقا مرا اینقدر اذیت کند.

و جمله اى که من مى گویم.


" حال همه ى ما خوب است اما تو باور نکن " .