تاریخ : 1399,شنبه 26 مهر11:58
کد خبر : 78271 - سرویس خبری : شعر

مهجورترین زائر دنیا!


مهجورترین زائر دنیا!

امسال محکوم به تماشای بی توفیقی خویش شدیم.... یا امام عشق!

شهید گمنام

شهید گمنام - اگر هر سال از بی توفیقی خویش... توفیق زیارتت را از دست می دادیم

امسال محکوم به تماشای بی توفیقی خویش شدیم.... یا امام عشق!

یا رئوف!...

ای مسّکن تمام دردها...

دریاب و دعوت کن...

که امسال مهجور ماندیم بدون تو....

****************************

محروم از آن روی دلارا ماندیم

غمگین چو سکوت نیمه شب ها ماندیم

گفتند نیا و پایمان را بستند

ما خاک به سر ز هجر آقا ماندیم!

گفتند که درهای حرم بسته شده

حسرت به دل و بیدل و تنها ماندیم

محروم تر از کبوتران هم شده ایم!

از جمع کبوترانه ات جا ماندیم

از بس پی قیل و قال دنیا رفتیم

در بند همین پستی دنیا ماندیم!

دعوت نشدیم ما به پابوس حرم!

محروم از آن ملجا و ماوا ماندیم

ما یوسف گمگشته اعمال خودیم

در حسرت دیدار زلیخا ماندیم!

مجنون نشدیم و عشق پس زد ما را

هجر آمد و در فراق لیلا ماندیم!

با عقل زمینی به تو اندیشیدیم

دور از خبر عالم بالا، ماندیم

سلطان کرم! بیا و ما را دریاب

مهجورترین زائر دنیا.... ماندیم!....