تاریخ : 1399,شنبه 15 آذر19:44
کد خبر : 79312 - سرویس خبری : کاریابی

دو فرزند بیکار خوزستانیامین ناصری پور - احتراماً اینجانب امین ناصری پور دارای کد ملی ۵۲۷۹۸۱۹۶۸۹ می باشم. فرزندانم بیکار هستند. فرزند دختر فوق لیسانس فیزیک از دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز و فرزند پسر فوق دیپلم مکانیک از دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه می باشند.

خواهشمند است در جهت اشتغال مساعدت فرمایبد. احتراماً اینجانب دارای پنج درصد جانبازی می باشم که در سیستم مرتبط با کد ملی قابل استعلام است. لطفا به آقای فتاح سلام برسانید.
خوزستان. امیدیه

با احترام و التماس دعا