تاریخ : 1399,چهارشنبه 24 دي15:49
کد خبر : 80241 - سرویس خبری : مسائل و مشکلات ایثارگران

یک وام خودرو به جانبازان شهرستانی بدهیدحسین - به مدیرکل محترم بنیاد شهید کل کشور که خود جانباز هستند و دردجانبازان را می فهمد ولی دراستانهایاشهرستان ها به خصوص شهرستان یاسوج باید پارتی داشته باشید تا کمکی بهت شود و ماکه جانباز ۴۵درصد از روستای دورافتاده استان هستیم و آشنایی زیادی نداریم هیچ کمکی به ماها نمی شود و لذا از مدیرکل محترم کشور تقاضامندم که یک دستور فرماییدتا یک وامی به ماهابدهند تابتوانیم بااین گرانی یک ماشینی با آن وام خریداری نماییم.

همان حقوقی که به ماها می دهید نصف آن ازبابت همان وام بردارید ونصف دیگرش را هم بگذارید که خرج یک خانواده شش نفره بنمائیم. کی باید به داد ماها باید برسد.

من جانباز که ازناحیه پای راست دست چپم قفسه سینه ام و اعصاب و روان دارم و توی خانه افتاده ام و توان کارگری هم ندارم بایدچی کار کنیم و به خدا از دست زن و بچه های خود خسته شده ایم که هیچ کاری برایشان انجام ندادیم و بر اثر فقر و بدبختی و با این حقوق کمی که داریم باید چی کار کنیم؟