تاریخ : 1399,پنجشنبه 09 بهمن16:28
کد خبر : 80546 - سرویس خبری : مسائل و مشکلات ایثارگران

مدیر کی وقت دارد به ما فکر کند؟!ناصر - برادرم بدان ما در کشوری زندگی می کنیم که اکثر مدیرانش نه وقت فکر کردن به ایثارگران دارند و نه اعتقاد دینی و وجدانی که حداقل برای خودشان اینو مجسم کنند که من به واسطه‌ی این ایثارگران در این کشور مدیر شده ام و از انواع نعمت‌های بیشمار مدیریتی بهره‌مندم.

 من جانباز 70 درصد جنک تحمیلی هستم و دو پرونده در دادگاه رودهن و کرج دارم که هر دو پرونده ده ساله هستند.

علیرغم اینکه آراء بدوی و تجدیدنظر به نفع من صادرشده چون طرف پیمانکار و پولدار هست نتوانسته ام به حق وحقوق قانونی خود برسم.

وقتی دادگاه های این کشور این وضعیت را دارند، پس انتظار از سایر قوا بیهوده است.

پس از ماست که برماست