تاریخ : 1399,پنجشنبه 30 بهمن18:50
کد خبر : 80965 - سرویس خبری : بدون ویرایش از شما

مگر شاغلین غیرانتفاعی گناه کرده اند؟!اکبرکاشانی حصاری - بر یکایک مردان عرصه دفاع از حقانیت به حق فراموش شدگان.

 رزمندگان جامانده از مشاغل دولتی وبیکار وفرزندان انان که با مشقت واقتصاد نابه سامان وباهزینه گزاف توانسته اند لیسانس بگیرند. و درمدارس غیر انتفاعی به عنوان نیروی ازاد خدمت می کنند. آن هم باحقوق خیلی کم ونداشتن هیچ گونه سنوات کاری جزء مسلمانان این مرز وبوم به حساب نمی آیند. بجای پاک کردن مسئله ؟اصل صورت مسئله را اصلاح کنید.ایا مدارس غیر انتفاعی از تمام قوانین ان اداره پیروی نمیکند ویا مدرک دانش اموزان انان را در پایان تحصیل برای کار در ادارات ایران موردقبول نیست.پس چرا تصمیم گیری ها دقیق و کامل انجام نمی شود؟

کارمندی که دل خوشی ان به قانون مملکت دارد وپیروی از قوامین ومطیع قانون است به کی وچی دل خوش باشد. که صادقانه به ملت ومملکت خودش خدمت کند؟ چون کار نبوده ونا چار برای گذران زندگی ابرومندانه قبول این خدمت رسانی را نموده وده سال با امید به اینده بهتر شدن این وضعیت سرکرده وساخته .حالا یکدفعه اب پاکی ونیستی را بر دست او بریزید.گناه ان چیست؟

یا گناه من که پدر اوبودم ودران دوران درس و اسایش در کنار خانواده را رها کردم وبه امر رهبرم گوش دادم وبه وظیفه شرعی ودینی خود برای دفا از ناموس و وطنم کردم. و بعد از جنک کار اداری نبود وسن وسال بالا رفت ومارا جای بکار نگرفتن. وخودمان باتلاش وزحمت. دوچندان و خسارات خورده بر خانواده واز هم. پاشیده شدن کانون گرم خانواده بخاطر فقر مادی وبی سرپناهی درخود سوختیم وساختیم وچه حرف ها وکنایه ها وزخم زبان ها که نشنیدیم و هرگز از کسی طلب نکرده وطلبی نداریم..

اما وقتی می بینی بین رزمنده که شغل دولتی داشته و یا فرزند او در شغل دولتی مشغول شده که حق حق حق اوست. مگر من و امسال من که کار دولتی نداشته و حالا هم در این وضعیت اقتصادی واقعان فرزندم برای حفظ آبرو وحیات زندگی اش ناچار به قبول خدمت در مدارس غیر انتفاعی کرده وشده وده سال عمرش را صادقانه خدمت به فرزندان این مرز و بوم کرده و گزینش ادامه کار او رااموزش وپرورش انجام داده وکار او دائم ومرتبط بااین اداره هست و از قوانین ان پیروی می کنند. شما بفرماید تکلیف چیست؟

 اسمی بر این  قانونی که حق عده ای را نادیده گرفته بگذارید.ومارا توجیه کنید. اشتباهمان چه بوده ومقصر چی وکیست.ممنون میشوم از قانون گذاران که تدبیر واصلاح این جور قانون ها را مدنظر شریف خودشان ودر مجلس عنوان شود تا رزمنده همان رزمنده و معنی ایثار وفرهنگ ان را در جامعه درخت پر بار وبی نقص خود را نمایان کند.

به امید حق وحقیت. وعدالت پایدار برابری وبرادری.ان شاالله. آمین .خداوند. به همه زحمت کشان امت وخلق خدا طول عمر با عزت عطا فرماید. آمین